6 vragen aan Katy Harris, Show directeur Mickey en de Tovenaar

Disneyland Paris Entertainment Walt Disney Studios Park

Katy Harris, wat is uw rol in het nieuwe project van Disneyland Parijs, Mickey & De Tovenaar?

Hallo, ik ben show director in Disneyland Parijs en één van de projecten waar ik momenteel aan werk is de nieuwe Mickey & De Tovenaar show. Ik vergelijk mijn taak met die van een dirigent. Ik moet ervoor zorgen dat alle showelementen kunnen worden gecombineerd om een performance te creëren die beantwoordt aan de normen dat onze gasten gewend zijn. Om dit te bereiken, was ik betrokken bij alle disciplines, zowel artistieke of technische aard en dirigeer ik ook de show.

Slechts een paar zinnen, vertelt ons het verhaal van Mickey en de Tovenaar.

In zijn eeuwige droom om een tovernaar te worden ziet Mickey zichzelf het atelier schoonmaken van een groot Tovenar. Deze geheime zolder is volgestopt met prachtige kunstvoorwerpen, vreemde accessoires en mysterieuze voorwerpen. Een fashion model, een stoffige lamp, een zoötroop, een kandelaar en een kristallen bol – elk object brengt een tovenaar tot leven om Mickey te begeleiden in zijn zoektocht. Hij zal zeer belangrijke lessen krijgen van de Fairy Godmother uit Cinderella, Lumière van Beauty and the Beast, Rafiki uit The Lion King, Genie uit Aladdin en Elsa de sneeuwkoningin uit Frozen. Maar deze lessen zitten vol verrassingen. Door middel van levendige muziek, nummers die blijven komen en theatrale effecten & illusies, volgen de gasten Mickey in zijn ontdekking naar de echte ‘magie’.

Wat maakt deze show zo uniek? Is het voor gezinnen?

Deze show is speciaal gemaakt voor Disneyland Parijs en we werden geïnspireerd door de grote Franse magiërs van de vroege twintigste eeuw. Elke toeschouwer van alle leeftijden kunnen zich identificeren met Mickey. We zullen de oorspronkelijke eigenschappen van onze geliefde Mickey vinden; hij is ondeugend en grappig, niet alles gaat altijd zoals hij had verwacht, maar we willen allemaal dat hij slaagt in wat hij doet. De theatrale productie zal spanning toe voegen door middel van special effects, licht en projecties.

Wat is de rol van magie en speciale effecten in de show?

Het thema van de show is magie, echter alle illusies en trucs zijn een deel van het verhaal. We maken gebruik van magie om het verhaal te vertellen. Het is de eerste keer in Disneyland Paris dat we het integreren van echte magie in een van onze shows toepassen en dat is waarom we samenwerken met de beroemde illusionist en magic consultant Paul Kieve. Paul en ik werkten samen om de magie te verfijnen en dit is één van de show elementen die mij het meest boeit.

Wat is de rol van de muziek in de show?

De muziek zal het verhaal vooruit stuwen en het zal een mix worden van originele muziek, en nieuwe nummers en ongelooflijke composities van klassieke Disney liedjes die zo geliefd zijn. Elk nummer zal een unieke stijl hebben, we hebben een fantastisch team zangers en dansers die in staat zijn ons ongelooflijke dansnummers bieden. De soundtrack zal worden opgenomen in de Abbey Road Studio’s in Londen onder leiding van onze componist Joel McNeely.

Zal er een choreografie gemaakt worden?

De show zal ook dansers bevatten en die helpen onze verschillende tovenaars om hun verhalen te vertellen en begeleiden ook Mickey. We werden geïnspireerd door het circus, moderne dans, Broadway en percussi.

Wat doe je nu in dit stadium van de voorbereiding?

We zijn net klaar met de audities, met zittingen in Madrid, Londen en Parijs. We zijn in de pre-repetities met de creatieve teams, de muziek is bijna voltooid en we luisteren naar nieuwe demo’s elke dag. Het theater is nu een lege scène en het is in deze tijden dat ik altijd verbaasd ben om te zien dat zo’n leegte een mooi theater met een adembenemende scène kan worden in zo weinig tijd! We leggen de laatste hand aan de aanpassingen voor kostuums.

Origineel Frans artikel: 6 questions à Katy Harris, Show Director de Mickey et le Magicien            

6 questions to Katy Harris, Show Director Mickey and the Magician

Translated with Google Translate
Katy Harris, what is your role in the new project Disneyland, Mickey & The Sorcerer? Hello, I'm show director at Disneyland Paris and one of the projects I'm currently working on is the new Mickey & The Magician show. I compare my job to that of a conductor. I must ensure that all show elements can be combined to create a performance that meets the standards that our guests are accustomed. To achieve this, I was involved in all disciplines, whether artistic or technical nature and I also conducting the show. Just a few sentences, tell us the story of Mickey and the Wizard. In his eternal dream to be Mickey sees himself cleaning the studio a magic to a large Tovenar. This secret attic is cluttered with beautiful artifacts, strange accessories and mysterious objects. A fashion model, a dusty lamp, a zoetrope, a candlestick and a crystal ball - each object will take a magician to life to guide Mickey in his quest. He will be very important lessons from the Fairy Godmother in Cinderella, Lumiere Beauty and the Beast, Rafiki from The Lion King, Aladdin and Genie from Elsa the Snow Queen from Frozen. But these lessons are full of surprises. Through lively music, songs that keep coming and theatrical effects and illusions, the guests follow Mickey in his discovery of the real "magic." What makes this show so unique? Is it for families? This show is specially designed for Disneyland Paris and we were inspired by the great French magician of the early twentieth century. Any spectator of all ages can identify with Mickey. We will find the original properties of our beloved Mickey; He is naughty and funny, not everything always goes as he had expected, but we all want it succeeds at what he does. The theatrical production will add stress by means of special effects, lights and projections. What is the role of magic and special effects in the show? The theme of the show is magic, but all illusions and tricks are part of the story. We use magic to tell the story. It is the first time in Disneyland Paris that we apply the integration of real magic at one of our shows and that's why we cooperate with the famous magician and magic consultant Paul Kieve. Paul and I worked together to refine the magic and this is one of the show elements that fascinates me the most. What is the role of music in the show? The music the story will push forward and it will be a mix of original music and new songs and incredible compositions of classic Disney songs that are so popular. Each issue will have a unique style, we have a fantastic team of singers and dancers who are able to offer us incredible dance numbers. The soundtrack will be recorded at Abbey Road Studios in London, led by our composer Joel McNeely. There will be a choreography made? The show will also feature dancers and helping our various wizards to tell their stories and accompany Mickey. We were inspired by the circus, modern dance, Broadway and Percussi. What are you doing at this stage of the preparation? We just finished the auditions, with sessions in Madrid, London and Paris. We are in the pre-rehearsals with the creative teams, the music is almost complete and we listen to new demos every day. The theater is now an empty stage and it is during these times that I am always amazed to see such a void can be a beautiful theater with a breathtaking scene in so little time! We are finalizing the adaptations for costumes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code