25 years of Space Mountain at Disneyland® Paris (NL/ENG)

?? Space Mountain, één van de meest innovatieve attracties in Disneyland® Parijs en een favoriet van het publiek, werd op 1 juni 1995 voor het publiek geopend na een grote openingsceremonie op 31 mei. Het viert nu zijn 25 jaar ruimtevaart, richting de maan en ver daarbuiten. Het is één van de iconen van Disneyland Paris, met een geschiedenis die avonturenromans vol klimatologische momenten waardig is, en waarmee Disneyland Paris jarenlang alle bezoekersrecords kon verbreken.Hoewel het geïnspireerd is op de gelijknamige attracties in de Amerikaanse Disney Parken en Japanese Park, is Space Mountain in Disneyland Parijs verre van zijnde hun exacte kopie. Bij de opening was deze binnenachtbaan de meest vernieuwende ter wereld. De Disney Imagineers gingen voorbij de grenzen van de verbeeldingskracht en de technologie en creëerden een iconisch 36 m hoog en 61 m diameter breed symbool van Discoveryland. Het gaf de hele bestemming een nieuwe impuls. Een van de belangrijkste innovaties is de muziek aan boord, perfect gesynchroniseerd met de rit; drie salto’s in totale duisternis en natuurlijk een hellende katapult, geïnspireerd door de lanceringstechnologieën op vliegdekschepen. Maar dat is niet alles! De inhuldiging op 31 mei in aanwezigheid van de astronaut Buzz Aldrin, of de marketingcampagne van die tijd, staat nog vers in ons geheugen. En 25 jaar later is deze attractie nog steeds uniek voor Disneyland Parijs!

PixieDust.be

Van concept tot realiteit, het Space Mountain-avontuur duurde bijna vijf jaar voor de teams die de leiding hadden over het project

Tien jaar lang droeg Space Mountain gasten naar de maan, in een prachtig avontuur gebaseerd op de roman van Jules Verne, gepubliceerd in 1865, From the Earth to the Moon. In april 2005, ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van de attractie, werd het Columbiad-kanon opnieuw gekalibreerd en opnieuw ingesteld om de gasten een nieuw avontuur te laten beleven aan de verste grenzen van het universum, door wolken en velden van meteorieten tot een supernova in Space Mountain: Mission 2! Voor deze nieuwe fase werden gloednieuwe speciale effecten en een nieuwe soundtrack gemaakt. Voor het eerst worden de lichteffecten en de speciale effecten gesynchroniseerd met de doorgang van het voertuig.

Maar het succes van Space Mountain ligt ook in de indrukwekkende architectuur die het opmerkelijke onderzoekswerk en het gevoel voor detail weerspiegelt waaraan de Imagineers werkten: Space Mountain is de 21e-eeuwse representatie van een technologie die twee eeuwen eerder werd voorgesteld. Het ontwerp, deels architectuur, deels machine weerspiegelt de fascinatie van het Victoriaanse tijdperk voor wetenschap en de prachtige mechanische apparaten. Metalen balken, verstevigingen en platen die zijn vastgeschroefd en geklonken op een berg die met koperkleurige reflecties zijn versierd met sterren, manen en andere hemelse afbeeldingen. Op de top zijn energiecollectoren en communicatieantennes gericht op de ruimte. Het 22 meter lange kanon Columbiad staat aan de zijkant van de berg. Aan de voet van het kanon richt Luna, de maangodin, haar pijl en boog naar de hemel: een symbool van de eeuwige droom van de ruimtereis die dagelijks wordt aangeboden aan gasten op zoek naar avontuur!

Door de grote opkomst en vraag naar Star Wars in alle Disney Parken werd Space Mountain naar aanleiding van de 25ste verjaardag van Disneyland Paris veranderd naar Star Wars HyperSpace Mountain. Tot op vandaag neem je een rit door een Galaxy Far Far Away en staat de attractie helaas mijlenver van het origineel. Fans dromen nog altijd van een dag dat Disneyland Paris zal beslissen om Space Mountain terug in zijn originele versie te herstellen naar het verhaal van Jules Verne en zoals het door de Disney Imagineers 25 jaar geleden werd bedacht.

PixieDust.be?? Space Mountain, one of the most innovating attractions at Disneyland® Paris and a favorite of the public, opened to the public on 1st June 1995 after a grand opening on May 31. It is now celebrating its 20 years of space travel, towards the moon and well beyond. It is one of the icons of the destination, with a history worthy of adventure novels full of climatic moments, and has allowed Disneyland Paris to break all attendance records for numerous years. 

Though it is inspired from the attractions with the same name at the American Disney Parks, and Japanese Park, Space Mountain at Disneyland Paris is far from being their exact copy. When it opened, this interior roller coaster was the most innovating in the world. The Disney Imagineers went beyond the limits of imagination and of technology and created an iconic 36m tall and 61m diameter-wide symbol at Discoveryland. It gave a new impulse to the whole destination. Among the major innovations there is the on-board music, perfectly synchronized with the ride; three reverse flips in total darkness, and of course an inclined catapult, inspired by the launching technologies on aircraft carriers. But that’s not all! The inauguration on 31 May in the presence of the astronaut Buzz Aldrin, or the marketing campaign of the time, are fresh in our memories. And 20 years later, this attraction is still unique to Disneyland Paris!

PixieDust.be

From concept to reality, the Space Mountain adventure lasted almost five years for the teams in charge of the project

For ten years Space Mountain carried guests to the moon, in a wonderful adventure based on the novel by Jules Verne published in 1865, From the Earth to the Moon. In April 2005, for the attraction’s tenth anniversary, the Columbiad cannon was recalibrated and reset to propel the guests into a new adventure at the farthest limits of the universe, through clouds and fields of meteorites up to a supernova in Space Mountain: Mission 2! Brand new special effects and a new sound track were created for this new phase. For the first time the light effects and the special effects are synchronized with the passage of the vehicle.But the success of Space Mountain also lies in its impressive architecture that reflects the remarkable research work and the sense of detail the Imagineers worked on: Space Mountain is the 21st century representation of a technology imagined two centuries earlier. Its design, part-architecture, part-machine, reflects the Victorian era’s fascination for science and the wonderful mechanical devices. Metal beams, reinforcements and plates bolted and riveted to a mountain with copper-colored reflections are decorated with stars, moons and other celestial images. On its summit, energy collectors and communication antennas are directed towards outer space. The 22-meter long cannon, Columbiad, is placed on the side of the mountain. At the base of the cannon, Luna, the Moon goddess, aims her bow and arrow towards the sky: a symbol of the eternal dream of the space journey which continues to be offered daily to guests in search for adventure!

PixieDust.be

Due to the large rise and demand for Star Wars in all Disney Parks, Space Mountain was changed to Star Wars HyperSpace Mountain on the occasion of the 25th anniversary of Disneyland Paris. To this day you take a drive through a Galaxy Far Far Away and the attraction is unfortunately miles from the original. Fans are still dreaming of a day when Disneyland Paris will decide to restore Space Mountain back to its original Jules Verne story and how it was conceived by the Disney Imagineers 25 years ago.


Geef een antwoord

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com