A day in the general control room of Disneyland Paris (NL/ENG)

?? Today we makes you discover a place and a team little known to visitors, but whose role is essential to the resort. We followed for a day the Cast Members of P.C.C.R. at their place of work, just above the “it’s a small world” attraction.

The P.C.C.R. (Park Central Control Room) is a bit like the central control booth of Disneyland Park, where the teams control the parade audio, announcements and some of the Disneyland Park lights. Walt Disney Studios Park has a similar control room, managed by the same team, on the first floor of Disney Studio 1.

The team consists of 10 operators, technicians and programmers, spread over the 2 parks, to operate the daily activities and program the various shows and soundtracks. They are supervised by a stage manager.

?? Vandaag laten we je een plek en een team ontdekken dat weinig bekend is bij bezoekers, maar waarvan de rol essentieel is voor het resort. We volgden een dag lang de Cast Members van P.C.C.R. op hun werkplek, net boven de attractie “It’s A Small World”.

De P.C.C.R. (Park Central Control Room) lijkt een beetje op het centrale controlecabine van Disneyland Park, waar de teams de parade-audio, aankondigingen en sommige van de Disneyland Park-lichten bedienen. Walt Disney Studios Park heeft een vergelijkbare controlekamer, beheerd door hetzelfde team, op de eerste verdieping van Disney Studio 1.

Het team bestaat uit 10 operators, technici en programmeurs, verspreid over de 2 parken, om de dagelijkse activiteiten uit te voeren en de verschillende shows en soundtracks te programmeren. Ze worden begeleid door een toneelmanager.

PixieDust.be

?? Starting the day in music

The teams usually arrive on site an hour before the opening of each park, to do a complete checkup of audio systems and computer programs. In particular, they review the various automatically managed soundtracks, such as the music of the different lands but also the Disneyland Park announcements.

Their major task is then to broadcast these opening and closure announcements, as well as any other (planned or not) daily announcement at the parks.

?? De dag beginnen in muziek

De teams arriveren meestal een uur voor de opening van elk park om een volledige controle van audiosystemen en computerprogramma’s uit te voeren. In het bijzonder beoordelen ze de verschillende automatisch beheerde soundtracks, zoals de muziek van de verschillende landen, maar ook de aankondigingen van Disneyland Park.

Hun belangrijkste taak is dan om deze openings- en sluitingsaankondigingen uit te zenden, evenals elke andere (geplande of niet) dagelijkse aankondiging in de parken.

PixieDust.be

?? The shows punctuate the rest of the day

During periods including seasonal shows or parades at Disneyland Park, the P.C.C.R. team is in charge of broadcasting the audio and deploying the lights along the entire Parade route (Fantasyland, Castle Stage, Central Plaza, Main Street U.S.A. and Town Square) as well as controlling the embedded audio systems in the parade floats.

Of course, they operate the Disney Stars On Parade every day, according to a proven organization and technology developed specifically for Disney Parks and also used at Walt Disney World Resort in Florida and Disneyland Resort in California.

From the beginning, the P.C.C.R. teams are in close contact with the other Entertainment teams, and collaborate to ensure the programming and smooth running of shows and parades. To prepare a season like Halloween, it takes 2 weeks of sound and light adjustments on the Parade route.

But the cool thing is that the parade floats also have their own audio system. In perfect synchronization via a GPS system embedded in each unit, the team follows their position live on screens, and can perfectly coordinate the distribution of music on the various speakers. Each unit “advances” with its own music, while the speakers of the parade road accompany them in perfect synchronization.

?? De shows onderstrepen de rest van de dag

Tijdens periodes met seizoensshows of parades in Disneyland Park, is het P.C.C.R. team verantwoordelijk voor het uitzenden van de audio en het inzetten van de lichten langs de gehele paraderoute (Fantasyland, Castle Stage, Central Plaza, Main Street USA en Town Square) en voor het aansturen van de ingebedde audiosystemen in de parade-wagens.

Natuurlijk sturen ze Disney Stars On Parade elke dag, volgens een bewezen organisatie en technologie die specifiek is ontwikkeld voor Disney Parken en ook wordt gebruikt in Walt Disney World Resort in Florida en Disneyland Resort in Californië.

Vanaf het begin staat het P.C.C.R. team in nauw contact met de andere entertainmentteams en werken ze samen om de programmering en het goede verloop van shows en parades te garanderen. Om een ​​seizoen als Halloween voor te bereiden, zijn er 2 weken geluids- en lichtaanpassingen nodig op de paraderoute.

Maar het leuke is dat de parade-praalwagens ook hun eigen audiosysteem hebben. In perfecte synchronisatie via een GPS-systeem ingebouwd in elke unit, volgt het team hun positie live op schermen en kan de distributie van muziek op de verschillende luidsprekers perfect coördineren. Elke wagen “komt” met zijn eigen muziek, terwijl de boxen van de parade-route hen perfect synchroniseren.

PixieDust.be

?? “Ladies and gentlemen, boys and girls…”

When the closure of Disneyland Park comes, the P.C.C.R. team will transfer some of the controls to the Central Plaza management team for the Disney Illuminations night show. Once the show is over, the time has come to say goodbye to visitors and tell them to exit the Disneyland Park. They will then leave the park background music active for about 90 min after closing. The music is then deactivated for the night.

?? “Dames en heren, jongens en meisjes …”

Wanneer de sluiting van Disneyland Park komt, zal het P.C.C.R. team enkele bedieningselementen overdragen aan het Central Plaza managementteam voor de Disney Illuminations-nachtshow. Zodra de show voorbij is, is het tijd om afscheid te nemen van bezoekers en hen te vertellen het Disneyland Park te verlaten. Ze zullen dan de parkachtergrondmuziek na sluitingstijd ongeveer 90 minuten actief laten. De muziek wordt vervolgens gedeactiveerd voor de nacht.

?? A team made up of new talents

At the P.C.C.R., teams come from different backgrounds because they have to handle audio, light, video, and animations. This is called “show control”: Cast Members must control audio, video and light machines via computer programming.

These new entertainment professions are developing more and more at Disneyland Paris, and it is a unique and rewarding professional experience for people interested in this profession.

Thank you to the P.C.C.R. team for their warm welcome!

?? Een team bestaande uit nieuwe talenten

Bij de P.C.C.R. hebben teams verschillende achtergronden omdat ze moeten omgaan met audio, licht, video en animaties. Dit wordt “show control” genoemd: Cast Members moeten audio-, video- en lichtmachines bedienen via computerprogrammering.

Deze nieuwe entertainmentberoepen ontwikkelen zich steeds meer in Disneyland Parijs, en het is een unieke en lonende professionele ervaring voor mensen die geïnteresseerd zijn in dit beroep.

Bedankt aan de P.C.C.R. team voor hun warme welkom!

 

PixieDust.beTranslate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com