Disneyland Paris hotels bookable for arrivals from July 15, 2020 (NL/ENG)

?? Niets houd de fans van Disneyland Paris tegenwoordig meer bezig dan de heropeningsdatum. Disneyland Paris heeft nog altijd geen concrete datum of openingsplan laten weten en daarom is het gissen en zoeken naar een detail waaruit een eventuele heropeningsdatum kan worden afgeleid. Alhoewel ze van Frankrijk terug mogen openen van 22 juni 2020, is het mogelijk dat het ook pas later zal gebeuren. Eerder waren er al geruchten op fan accounts verschenen dat Disneyland Paris misschien opnieuw zou openen op 11 juli of 15 juli 2020.

We zetten al deze datums even op een rijtje:

– 22 juni: Weinig waarschijnlijk aangezien dit heel dichtbij komt en Disneyland Paris nog geen datum heeft laten weten, terwijl alle andere parken die in Juni nog de deuren openen dit wel al hebben gecommuniceerd. En toch zou deze datum ook zijn voordelen kunnen hebben, ten eerste is het een maandag en is het nog geen zomervakantie.

Die datum zou hen ook de mogelijkheid geven om eventueel eerst previewdagen voor de jaarpashouders van Disneyland Paris te houden, gevolgd met eventueel gasten die al tickets hadden gekocht voordat het park gesloten werd en die nog steeds geldig zijn.

Tijdens zo’n eerste soft-openingsdagen zouden ze in het park ook een eerste evaluatie kunnen maken om eventuele aanpassingen door te voeren voordat het gewone publiek dan in Juli naar het Resort kan terugkeren.– 11 juli: Dit is een opmerkelijke datum voor Frankrijk. Het is niet alleen een zaterdag, het valt ook al tijdens de zomervakantie en een paar dagen later op dinsdag is het de Franse Nationale Feestdag. Misschien is dit voor veel Fransen een verlengd weekend en ook al zal de capaciteit beperkt zijn in Disneyland Paris toch zijn dit niet de ideale omstandigheden om te openen en met online reserveringen te werken als iedereen in Frankrijk vrij is om te kunnen gaan.

– 15 juli: Deze datum is midden van de week op een woensdag en net na de Franse Nationale Feestdag wat op zich een betere start zou zijn dan 11 juli. Het is ook vanaf 15 juli dat je opnieuw een hotel van Disneyland Paris kan boeken. Wij hebben een simulatie gedaan op de officiële website van Disneyland Paris en een hotel proberen te boeken van 14 juli op 15 juli voor 1 nacht en dat was niet mogelijk. Doen we dan helemaal hetzelfde maar 1 dag later dan krijgen we alle Disney Hotels en prijzen te zien. Dit kan er op wijzen dat Disneyland Paris opnieuw gasten zal ontvangen in zijn Disney Hotels vanaf 15 juli 2020. Als dit ook betekent dat dit de eerste openingsdag van de Disney Parken is, blijft nog een vraagteken.

Een tijdje terug zei de Franse president Macron nog dat massa bijéénkomsten, zoals festival of andere events, verboden blijven tot halfweg juli. Dit kan betekenen dat het vanaf 15 juli mogelijk is om een grotere groep mensen bijéén te brengen, met een grotere capaciteit voor Disneyland Paris als gevolg. Dit zou dan financieel een betere datum kunnen zijn voor Resort.

Maar tot we officieel een datum krijgen, blijft het natuurlijk nog gissen en dromen van betere tijden die er toch binnenkort aankomen.

PixieDust.be
Disney Hotels & prices not available on 14 July 2020

?? Nothing keeps fans of Disneyland Paris more busy these days than the reopening date. Disneyland Paris has still not announced a specific date or opening plan, which is why it is guessing and looking for a detail from which a possible reopening date can be derived. Although they have permission from the French government te open from June 22, 2020, it is possible that it will not happen. Rumors had already surfaced on fan accounts that Disneyland Paris might reopen on July 11 or July 15, 2020.

A list of the dates and thoughts:

– June 22: Unlikely as this is getting very close and Disneyland Paris has not yet announced a date, while all other parks opening in June have already communicated  about a re-opening. And yet this date could also have its advantages, firstly it is a Monday and it is not yet summer vacation.

That date would also give them the option of holding preview days for Disneyland Paris annual pass holders first, followed by guests who had already purchased tickets before the park closed and are still valid.

During such first soft opening days they could also make an initial evaluation in the park to make adjustments before the general public can return to the Resort in July.

– July 11: This is a remarkable date for France. It is not only a Saturday, it also falls during the summer holidays and a few days later on Tuesday it is the French National Holiday. Perhaps this is an extended weekend for many French people and even though capacity will be limited at Disneyland Paris these are not ideal conditions to open and to work with online reservations if everyone in France is free to go.– July 15: This date is mid week on a Wednesday and just after the French National Holiday which in itself would be a better start than July 11. It is also from July 15 that you can book a Disneyland Paris hotel again. We did a simulation on the official Disneyland Paris website and tried to book a hotel from July 14 to July 15 for 1 night and that was not possible. If we do the same thing only 1 day later, we will see all Disney Hotels and prices. This may indicate that Disneyland Paris will receive guests in its Disney Hotels again from July 15, 2020. If this also means that this is the first opening day of the Disney Parks, is still a question.

A while ago, French President Macron said that mass gatherings, such as festivals or other events, will be banned until mid-July. This may mean that from July 15 it will be possible to bring a larger group of people together, resulting in a higher capacity for Disneyland Paris. This could then be a better financial date for Resort.

But until we officially get a date, it is of course still guessing and dreaming of better times that are coming soon.

PixieDust.be
Disney Hotels & prices available from 15 July 2020


🇪🇺 Shop on ShopDisney (EU): https://bit.ly/37BrrJf

🇫🇷 Shop on ShopDisney (FR): https://bit.ly/36kwkFP

🇬🇧 Shop on ShopDisney (UK): http://bit.ly/36zR0Ik


Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com