Disneyland Paris shares concept of new solar panel park (NL/ENG)

(NL) – Het ambitieuze initiatief voor zonne-energie zal de uitstoot van CO2 in het lokale grondgebied van Val d’Europe met 750 ton per jaar verminderen, wat een nieuwe mijlpaal betekent in het milieu-engagement van Disneyland Parijs.Op Wereldenergiedag kondigde Disneyland Paris de gefaseerde ontwikkeling aan van een van de grootste zonnekapcentrales in Europa – samen via een co-investering met het Franse bedrijf Urbasolar – als onderdeel van een voortdurende inzet voor milieubeheer. Gelegen op de belangrijkste parkeerplaats voor gasten van het resort, zal het project bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in Val d’Europe, terwijl het extra verbeteringen voor de gasten biedt, waaronder schaduw en beschutting tegen directe zonlicht, regen of sneeuw. De bouw begon in juli en zal naar verwachting in 2023 worden afgerond, met een eerste mijlpaal voor de eerste fase in het voorjaar van 2021.

De zonne-energiecentrale in Disneyland Parijs is in samenwerking met het Franse bedrijf Urbasolar via een co-investering en zal 17 hectare zonneluifels omvatten, met gebruik van 67.500 zonnepanelen voor een productie van 31 gigawattuur per jaar (GWh / jaar ). Hoewel dit niet alleen aan het resort wordt toegewezen, is het technisch genoeg hernieuwbare schone energie om ongeveer 17% van het huidige elektriciteitsverbruik van het resort te vertegenwoordigen en gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van een stad met ongeveer 14.500 inwoners. Zodra het volledige project is voltooid, zal een deel ervan ’s nachts oplichten in de vorm van een Mickey Mouse-hoofd, zichtbaar vanuit de lucht.

Het initiatief maakt deel uit van de constante inspanningen die het bedrijf levert op zes aandachtsgebieden van het milieu: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen; op weg naar duurzaam afvalbeheer – bijvoorbeeld door het gebruik van plastic te verminderen; behoud van watervoorraden, onder meer door de oprichting van een afvalwaterzuiveringsinstallatie; het ontwikkelen van een verantwoorde toeleveringsketen; behoud en bevordering van de biodiversiteit en ondersteuning van wereldwijde acties om het milieu te beschermen voor toekomstige generaties.

Geothermische energie voedt nu al zowel de parken van Disneyland Paris als het Disneyland Hotel als resultaat van een innovatieve fabriek in Villages Nature Paris. Het maakt gebruik van natuurlijk voorkomende ondergrondse warmte en stoom om te helpen voorzien in de verwarmingsbehoeften voor sanitair warm water en het verwarmingssysteem van de faciliteiten.

PixieDust.be(ENG) – The ambitious solar energy initiative will reduce CO2 emissions in the local territory of Val d’Europe by 750 tons per year, marking another milestone in Disneyland Paris’ environmental commitment.

On World Energy Day, Disneyland Paris announced the phased development of one of the largest solar canopy plants in Europe – together through a co-investment with French company Urbasolar – as part of an ongoing commitment to environmental stewardship. Located in the resort’s main guest car park, the project will contribute to the reduction of greenhouse gas emissions in Val d’Europe, while providing additional improvements for guests, including shade and shelter from direct sunlight, rain or snow. Construction began in July and is expected to be completed in 2023, with a first milestone for the first phase in spring 2021.

The solar power plant at Disneyland Paris is in partnership with French company Urbasolar through a co-investment and will include 17 hectares of solar canopies, using 67,500 solar panels to produce 31 gigawatt hours per year (GWh / year). While this is not only assigned to the resort, it is technically renewable clean energy enough to represent about 17% of the resort’s current electricity consumption and equivalent to the annual energy consumption of a city of approximately 14,500 residents. Once the entire project is complete, part of it will light up at night in the shape of a Mickey Mouse head, visible from the sky.

The initiative is part of the company’s continuous efforts in six areas of environmental concern: reducing greenhouse gas emissions; towards sustainable waste management – for example by reducing the use of plastic; conservation of water resources, including through the creation of a wastewater treatment plant; developing a responsible supply chain; preserving and promoting biodiversity and supporting global actions to protect the environment for future generations.

Geothermal energy is already feeding both the Disneyland Paris parks and the Disneyland Hotel as a result of an innovative factory in Villages Nature Paris. It uses naturally occurring underground heat and steam to help meet the heating needs for domestic hot water and the heating system of the facilities.

PixieDust.be 

Geef een antwoord

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com