13 Fun Facts about the Tower of Terror at Disneyland® Paris (🇳🇱/🇬🇧)

1

🇬🇧 The refurbishment of The Twilight Zone Tower of Terror™ marked the first time a Disneyland Paris attraction stayed open during a transformation as important as this one. Each elevator shaft was closed, each one after the other, in order to implement brand new effects. During this time, the two other shafts were still taking guests to the Twilight Zone.

1

🇳🇱 De renovatie van The Twilight Zone Tower of Terror ™ markeerde de eerste keer dat een attractie in Disneyland Parijs open bleef tijdens een zo belangrijke transformatie. Elke liftschacht werd na elkaar gesloten om gloednieuwe effecten te implementeren. Gedurende deze tijd namen de twee andere schachten nog steeds gasten mee naar de Twilight Zone.

2

🇬🇧 Thanks to a unique mechanism, two elevators can share the same shaft. When guests are boarding one elevator, the other is taking its occupants to the Twilight Zone.

2

🇳🇱 Dankzij een uniek mechanisme kunnen twee liften dezelfde as delen. Wanneer gasten aan boord gaan van een lift, neemt de andere de inzittenden mee naar de Twilight Zone.

3

🇬🇧 The service elevators of the Hollywood Tower Hotel are not really dropped but are actually pulled to the ground. This original system makes the lifts go down faster than gravity and make our guests feel as if they are flying.

3

🇳🇱 De serviceliften van het Hollywood Tower Hotel zijn niet echt gevallen maar worden eigenlijk naar de grond getrokken. Dit originele systeem laat de liften sneller dalen dan de zwaartekracht en geeft onze gasten het gevoel dat ze vliegen.

4

🇬🇧 The attraction uses three of the biggest motors ever used for such a conveyance. They are three times as big as motors used for high-speed elevators.

4

🇳🇱 De attractie maakt gebruik van drie van de grootste motoren die ooit voor een dergelijk transport zijn gebruikt. Ze zijn drie keer zo groot als motoren die worden gebruikt voor hogesnelheidsliften.

5

🇬🇧 More than 5,000 props fill the attraction. Imagineers went to many flea markets and thrift shops through California and Europe to find period-appropriate objects. Many of them are references to The Twilight Zone such as broken spectacles, a trumpet or a miniature spaceman; details that a fan of the show will not fail to notice.

5

🇳🇱 Meer dan 5.000 rekwisieten vullen de attractie. Imagineers gingen naar veel rommelmarkten en kringloopwinkels in Californië en Europa om objecten te vinden die geschikt zijn voor de periode. Velen van hen zijn verwijzingen naar The Twilight Zone zoals gebroken bril, een trompet of een miniatuur ruimtevaarder; details die een fan van de show niet zal vergeten.

6

🇬🇧 To keep the attraction as immersive as possible, its name is only visible at a single location. On the bronze plaque marked “The Hollywood Tower Hotel,” which sometimes magically appears as “The Twilight Zone Tower of Terror™”.

6

🇳🇱 Om de attractie zo meeslepend mogelijk te houden, is de naam alleen zichtbaar op een enkele locatie. Op de bronzen plaquette met de vermelding “The Hollywood Tower Hotel”, die soms op magische wijze wordt weergegeven als “The Twilight Zone Tower of Terror ™”.

7

🇬🇧 The design of the Hollywood Tower Hotel is inspired by the Pueblo Deco style, very popular in the 1920s, when the hotel was built. The style is at the meeting point of Art Deco, with its pronounced geographic shapes, and southwestern Native American art.

7

🇳🇱 Het ontwerp van het Hollywood Tower Hotel is geïnspireerd op de Pueblo Deco-stijl, erg populair in de jaren 1920, toen het hotel werd gebouwd. De stijl bevindt zich op het ontmoetingspunt van Art Deco, met zijn uitgesproken geografische vormen en zuidwestelijke Indiaanse kunst.

8

🇬🇧 The Twilight Zone Tower of Terror can be found in many Disney Parks around the world, however it never looks the same. The attraction opened at Disney’s Hollywood Studios, at Walt Disney World, in Florida, in 1994 and its architecture is based on the Spanish Colonial Revival style. At Tokyo Disney Sea, the hotel is constructed following the Moorish Revival architecture style

8

🇳🇱 De Twilight Zone Tower of Terror is te vinden in veel Disney-parken over de hele wereld, maar het ziet er nooit hetzelfde uit. De attractie opende in 1994 in Disney’s Hollywood Studios, in Walt Disney World, in Florida, en de architectuur is gebaseerd op de stijl van de Spaanse koloniale revival. In Tokyo Disney Sea is het hotel gebouwd in de stijl van de Moorse Revival-architectuur

9

🇬🇧 Chalk markings can be found on the boiler room walls. If you listen carefully, you might hear the call of a little girl, lost in another dimension.

9

🇳🇱 Krijtmarkeringen zijn te vinden op de wanden van de stookruimte. Als je goed luistert, hoor je misschien de roep van een klein meisje, verloren in een andere dimensie.

10

🇬🇧 Contrary to its appearance, the Hollywood Tower Hotel garden is far from abandoned. Plants have been carefully handpicked by Walt Disney Imagineers and then were grown to look like nature was reclaiming its place, following the abandoning of the hotel in 1939.

10

🇳🇱 In tegenstelling tot zijn uiterlijk is de tuin van het Hollywood Tower Hotel verre van verlaten. Planten zijn zorgvuldig uitgekozen door Walt Disney Imagineers en zijn vervolgens gegroeid om eruit te zien alsof de natuur haar plaats terugkreeg, na het verlaten van het hotel in 1939.

11

🇬🇧 The infamous lightning bolt struck the Hollywood Tower Hotel the evening of October 31st, 1939, between 8:05pm and 8:06pm. This is shown throughout the queue. A journal, the edition of that dreadful day, has been left in the lobby by guests fleeing the hotel and every single clock has stopped between 8:05 and 8:06.

11

🇳🇱 De beruchte bliksemflits trof het Hollywood Tower Hotel op de avond van 31 oktober 1939, tussen 20:05 uur en 20:06 uur. Dit wordt weergegeven in de wachtrij. Een krant, de editie van die vreselijke dag, is in de lobby achtergelaten door gasten die het hotel ontvluchten en elke klok is gestopt tussen 8.05 en 8.06 uur.

12

🇬🇧 The names on the hotel registry on the date of Halloween 1939 are those of the Imagineers who worked on the creation of the attraction at Disneyland Paris.

12

🇳🇱 De namen in het hotelregister op de datum van Halloween 1939 zijn die van de Imagineers die hebben gewerkt aan de oprichting van de attractie in Disneyland Parijs.

13

🇬🇧 During the grand opening of the attraction on April 5, 2008, the Hollywood Tower Hotel served as a backdrop for projections during a light and sound show. It was the first time that projection mapping was used in such a large scale at Disneyland Paris. The same technology is used in the Disneyland Park each night during Disney Illuminations.

13

🇳🇱 Tijdens de grote opening van de attractie op 5 april 2008 diende het Hollywood Tower Hotel als achtergrond voor projecties tijdens een licht- en geluidsshow. Het was de eerste keer dat projectiemapping op zo’n grote schaal werd gebruikt in Disneyland Parijs. Dezelfde technologie wordt elke nacht in Disneyland Park gebruikt tijdens Disney Illuminations.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com