Review: Eerste New Year’s Eve Party in Disneyland Paris

Disneyland Paris Reviews

Vorige week was het zover, de allereerste New Year’s Eve Party in het Disneyland Park. Voorgaande jaren was het park gewoon geopend voor alle gasten. Deze keer had je een speciaal ticket nodig om de avond in het Disneyland Park door te brengen.

Tijdens de avond was er heel wat entertainment te zien, speciale Disney Characters, een groot vuurwerk om het nieuwe jaar te verwelkomen en natuurlijk het hoogtepunt van de avond de grootste parade ooit in Disneyland Paris.

Gasten die enkel voor de party een ticket hadden konden in de vroege avond een armbandje gaan halen om zo het park in te kunnen, die werden via de backstage van Main Street USA naar Discoveryland begeleid terwijl de gasten die na Illuminations het park moesten verlaten via Main Street USA naar de uitgang gingen.

Gasten die een dagticket of een jaarpas Infinity (of nog een oude Dream) en ook een ticket voor de New Year’s Eve Party hadden, konden hun armbandje al de hele dag afhalen aan het Main Street Station waardoor die gewoon in het park konden blijven. Er werd hevig gecontroleerd door een leger Cast Members die constant vroegen om je armbandje te tonen. Net voor de start van de grote parade werden nog enkele gasten naar buiten begeleid die geen armbandje hadden.

De avond was vooral ook een avond van wachten. Er was veel entertainment in zijn totaal, maar slechts enkele shows waren exclusief voor deze avond, andere shows zoals de Frozen Sing Along of Mickey’s Christmas Big Band waren dezelfde shows als tijdens de dag. Het was dus geen verrassing dat iedereen die exclusieve entertainment wilde zien waardoor er te veel volk was op telkens dezelfde plaatsen.

De grote parade begon om 20u30, maar om al een perfecte plaats te hebben op Town Square met zicht op Main Street USA en het Kasteel mocht je al om 18u30 je plaatsje gaan innemen, een wachttijd dus van 2u.

De parade zelf duurde behoorlijk langer dan een gewone parade, toen de eerste paradewagen op Town Square terug backstage reed was de laatste wagen nog lang niet in Fantastyland bij de start van de parade. De muziek was een aanéénschakeling van oude parade liedjes zoals “Magic Everywhere” van de 20ste Verjaardag of “All Around the World” van Disney’s Imaginations Parade uit 2000. Deze loop van oude liedjes die constant werd herhaald duurde misschien iets te lang en paste ook totaal niet met wat je op dit moment zag in de parade waardoor het soms wat raar was. Zeker bij het voorbijkomen van het Halloween- of Kerstthema. De parade was niet echt samenhanged maar eerder een verzameling van alle thema’s en paradewagens bij elkaar.

De parade had zeer leuke momenten met enkele uitzonderelijke Disney Characters uit Zootopia of UP, maar vooral de opwachting van de echte Lightning McQueen was een fantastische verrassing. Helaas was de finale van de parade niet het hoogtepunt, en ging het naar het einde toe wat naar beneden. Het laatste deel van de parade was gewoon de volledige Disney Stars On Parade maar dan bijna zonder dansers of Disney Characters die tussen de wagens liepen waardoor het allemaal wat leeg leek. De parade komt ook minder tot zijn recht zonder zijn eigen soundtrack.

Na de parade kon men andere shows gaan bekijken, attracties doen of opnieuw gaan wachten voor een foto met één van de Disney figuren, vooral Jake The Pirate en Louis uit Princess and the Frog waren hier de meest speciale gasten met bijbehorende lange wachtrijen.

Om een goed plaatsje te hebben voor het vuurwerk om middernacht moest je zeker een uur of langer je plaats gaan innemen op Central Plaza waardoor opnieuw veel kostbare tijd van de New Year’s Eve party verloren ging in wachten.

Dichter bij middernacht gingen dan nog eens vele attracties in Fantasyland dicht voor het vuurwerk, alsook Pirates of the Carribbean die toch héél wat gasten kan verwerken. En daarbij stond Phantom Manor dan nog eens een groot deel van de avond in panne. Veel mensen liepen daardoor wat verloren of zaten en lagen letterlijk op de grond van de Arcades in Main Street USA wachtend op middernacht. Ook aan een maaltijd geraken was voor veel mensen niet eenvoudig met lange wachtrijen aan de Counter Service restaurants, vele andere restaurants waren volledig volzet voor de Oudejaarsavond menu’s die al lang op voorhand gereserveerd moesten worden.

Om middernacht kwam de massa samen op Central Plaza voor het vuurwerk. Het spektakel had zeer leuke effecten zoals vuurwerk in de vorm van hartjes of een waaier van vuurwerk die van net achter het kasteel kwam. Er waren geen projecties zoals we hebben van Disney Dreams of Disney Illuminations maar dat was ook niet nodig. Het was ontzettend aangenaam nog eens een vuurwerkshow te zien zonder al die projecties en verhalen, gewoon leuke muziek en vuurwerk.

De muziek die werd gebruikt was deze van de openingsshow op 12 April 2017 tijdens de Big Celebration Day ter aanleiding van de 25ste verjaardag van het Disneyland Park. De muziek bracht ons naar alle landen van het Disneyland Park van Main Street USA, naar Frontierland, Adventureland, Fantasyland en Discoveryland om af te sluiten met het themalied van 25 jaar Disneyland Paris.

Daarna verlieten vele mensen het park of kon je nog het eerste uur van nieuwe jaar doorbrengen in Discoveryland met Goofy’s Dance Party.

In 2017 waren er twee betaalde thema avonden in het Disneyland Park. De Halloween Party en de New Year’s Eve Party, waarvan de Halloween Party beter is. Tijdens de Halloween Party zijn er meer speciale shows die enkel deze avond te zien zijn en is er ook meer straatanimatie in het park te vinden waardoor de massa gasten meer verspreid worden in het park waardoor het minder druk voelt. Ook is er geen vuurwerk op de Halloween Party waardoor Fantasyland niet vroeger hoeft te sluiten en waardoor mensen minder verveeld rondlopen. De Halloween Party is ook nog eens goedkoper dan de New Year’s Eve party.

 


Review: First New Year's Eve Party in Disneyland Paris

Last week it was time, the first ever New Year's Eve Party at the Disneyland Park. Previous years the park was open for all guests. This time you needed a special ticket to spend the evening at Disneyland Park. During the evening there was a lot of entertainment to see, special Disney Characters, a big fireworks show to welcome the new year and of course the highlight of the evening the biggest parade ever in Disneyland Paris. Guests who only had a ticket for the party could take a bracelet in the early evening to enter the park, which were escorted to Discoveryland via the backstage from Main Street USA while the guests who had to leave the park after Illuminations went to the exit via Main Street USA. Guests who had a day ticket or an annual Pass Infinity (or an old Dream) and also a ticket for the New Year's Eve Party, could pick up their bracelet all day at the Main Street Station so that they could stay in the park. It was heavily controlled by an army of Cast Members who constantly asked to show you your bracelet. Just before the start of the big parade, a few more guests were escorted outside who did not have a bracelet. The evening was especially an evening of waiting. There was a lot of entertainment in its total, but only a few shows were exclusive for this evening, other shows like the Frozen Sing Along or Mickey's Christmas Big Band were the same shows as during the day. So it was no surprise that everyone wanted to see exclusive entertainment, which meant there were too many people at the same places at the same time. The big parade started at 8.30 pm, but to have a perfect place on Town Square with a view on Main Street USA and the Castle you could take your place at 6.30 pm, a waiting time of 2 hours. The parade itself lasted considerably longer than a regular parade, when the first parade float went backstage again from Town Square, the last float was still not in Fantasyland at the start of the parade. The music was a sequence of old parade songs such as "Magic Everywhere" from the 20th Anniversary or "All Around the World" from Disney's Imaginations Parade from 2000. This course of old songs that was constantly repeated took perhaps a bit too long and also not totally fit with what you saw in the parade at that same moment, which sometimes made it strange. Especially with the passing of the Halloween or Christmas theme. The parade was not really coherent but rather a collection of all themes and parade floats together. The parade had very nice moments with some exceptional Disney Characters from Zootopia or UP, but especially the appearance of the real Lightning McQueen was a fantastic surprise. Unfortunately, the final of the parade was not the highlight, and went down somewhat towards the end. The last part of the parade was just the complete Disney Stars On Parade but then almost without dancers or Disney Characters running between the floats making it a little 'empty'. After the parade you could watch other shows, do attractions or wait again for a photo with one of the Disney characters, especially Jake The Pirate and Louis from Princess and the Frog were the most special guests with long queues. In order to have a good place for the fireworks at midnight, you had to take your seat at Central Plaza for an hour or more, which meant that a lot of valuable New Year's Eve party time was lost in waiting again. Closer to midnight, many attractions in Fantasyland closed for the fireworks, as well as Pirates of the Carribbean, which can handle quite a few guests. And in addition, Phantom Manor was closed for technical problems for much of the evening. As a result, many people were lost and were literally lying on the ground of the Arcades in Main Street USA, waiting for midnight. Also it wasn't easy to get some food with long lines at the Counter Service restaurants, many other restaurants were fully booked for the New Year's Eve menus that had to be reserved in advance. At midnight the crowd met at Central Plaza for the fireworks. The spectacle had very nice effects such as fireworks in the form of hearts or a fan of fireworks that came from just behind the castle. There were no projections like we have during Disney Dreams or Disney Illuminations but that was not necessary. It was very pleasant to see a fireworks show without all those projections and stories, just nice music and fireworks. The music that was used was that of the opening show on 12 April 2017 during the Big Celebration Day on the occasion of the 25th anniversary of the Disneyland Park. The music brought us to all lands of the Disneyland Park from Main Street USA, to Frontierland, Adventureland, Fantasyland and Discoveryland to conclude with the theme song of 25 years Disneyland Paris. [embed]https://youtu.be/x7rmMuwLWMM[/embed] Then many people left the park or you could spend the first hour of the new year in Discoveryland with Goofy's Dance Party. In 2017 there were two themed party's at the Disneyland Park. The Halloween Party and the New Year's Eve Party, of which the Halloween Party was better. During the Halloween Party there are more special shows that can only be seen this evening and there is also more street entertainment in the park so that the mass of guests are more spread out in the park, which makes it less crowded. There is also no fireworks on the Halloween Party so Fantasyland does not have to close earlier and people are less bored walking around. And the Halloween Party is also cheaper than the New Year's Eve Party.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

code