Review: New StayCity hotel near Disneyland Paris (NL/ENG)

?? Onlangs opende een volledig nieuw hotel zijn deuren nabij Disneyland Paris. Het hotel is net naast Golf Disneyland Paris en het Marriott Village Resort die daar al jaren te vinden is.

Om onze kennis van Disneyland Paris en de omgeving up-to-date te houden gingen wij het nieuwe hotel gaan ontdekken.

We kwamen in het hotel aan, na een dag in de Disney Parken. Het was al donker want we hadden ook nog naar Disney Illuminations blijven kijken. Ik wist waar het hotel lag en kon er bijna blindelings naar toe rijden, dat dacht ik. Het hotel is zeer moeilijk te vinden, zeker in het donker. Want vanop de weg, nabij het hotel, staat geen enkele wegwijzer om te ingang te tonen. Je moet de oprit van Marriott Village oprijden om dan plots de ingang van StayCity aan uw rechterkant te zien.

View from room / Zicht vanuit de kamer

De ingang was volledig donker en ook de parking die aan de straatkant ligt was niet verlicht. Nadat de auto te hebben geparkeerd was het zoeken naar de ingang en de receptie van het hotel, hier was er opnieuw geen enkel bordje om te richting te tonen naar de ingang. Na even zoeken in het donker hadden we toch eindelijk die ingang gevonden.

De aankomst bij de receptie was nogal een warboel. Links stond iemand van het personeel bij machines om uw check-in zelf te doen en die wou ons daarin begeleiden. We moesten onze naam ingeven op de touchscreen waarna onze reservatie op het scherm stond, maar volgens het automaat moesten we nog onze nacht betalen terwijl die al van thuis uit voor ons vertrek betaald was. Het personeelslid verstond er niets van en dus moesten we toch naar de receptie om op de klassieke manier in te checken.

Onze nacht was al betaald, maar zoals bij alle andere hotels daar in de buurt moesten we wel nog onze “city-tax” betalen. Betalen met een Maestro kaart ging niet want die werden niet aanvaard, gelukkig hadden we nog andere kaarten bij ons. Met een Mastercard ging het dan wel.

Richting de liften was enorm lawaaierig omdat de “Kids Zone” net naast de liften is en daar waren kinderen aan het spelen. Gelukkig konden wij op ons verdiep daar niets meer van horen.

Coffee in the room / Koffie in de kamer

In de gangen viel het op dat er voor zwart gekozen was als kleur van de deuren, een totaal verkeerde keuze zo blijkt. Want in de hele gang kon je op alle deuren vingers en handen zien staan wat een zeer vuile indruk gaf.

Eens aangekomen in de kamer viel het op dat die zeer ruim was, het was een hoekkamer, dus misschien was die groter dan een gewone kamer. Er was een keukentje in de kamer, een badkamer met WC, een tafeltje met stoelen, een bed, kleerkast en twee zetels die omgevormd kunnen worden in bedden. We hadden twee ramen en ook zicht op de binnentuin met zwembad.

The garden & outdoor swimming pool at night / De tuin met openluchtzwembad in het donker

Toen we nog maar net in de kamer waren hoorden we grote dikke vliegen die voor de nodige geluidseffecten zorgden en daarnaast hadden we ook nog een mug gezien, het was dus eerst even insecten vangen met de kussens die we op het bed konden vinden. En terwijl we dit deden ontdekten we ook nog haren op het bed. De eerste indruk van de kamer was gemaakt en die was alles behalve goed.

Catching insects / Insecten vangen

De kamers zijn kaal en niet gezellig. Het bed is groot genoeg en ook vooral zeer hoog, veel mensen gaan hier misschien toch minder makkelijk inkunnen, zeker ook oudere mensen. Het bed staat tegen de muur, er nochtans plaats genoeg in de kamer. Wie aan de kant van de muur slaapt moet nogal lenig zijn om in het bed te kunnen en moet ook ’s nachts hopelijk niet naar het toilet.

 

Zowel de verwarming als de airco hebben we getest en werkte goed en was ook makkelijk in te stellen. Het WIFI paswoord vonden wij niet op de kamer en werd ons ook niet medegedeeld bij het in-checken. We hebben terug naar de receptie moeten gaan om uiteindelijk in de kamer op de WIFI te kunnen. Op de smartphone werkte de WIFI behoorlijk, we hebben niet getest hoe de WIFI snelheid was op PC.

The bed against the wall / Het bed tegen de muur

We hadden geen ontbijt bijgeboekt en omdat het al behoorlijk laat was hebben we ook het restaurant of de bar niet bezocht, maar die was net naast de luidruchtige Kids Zone.

Onze ervaring bij dit nieuwe hotel was dus niet super. Maar dit was voornamelijk te danken aan het feit dat het hotel nog maar net open is en dat alles nog niet helemaal soepel verloopt. Pluspunt bij dit hotel is zeker het buitenzembad, iets wat weinig hotels in de buurt hebben. Met de jaarlijkse hittegolven kan dit in de zomer zeker voor een aangename verkoeling zorgen.

Insects in the room / Insecten on de kamer
Hair in the bed / Haar in het bed

De nacht die wij geboekt hadden was 100 euro zonder ontbijt, en dat vonden wij qua prijs/kwaliteit zeker te hoog. In de zomerperiode wanneer je ook van de tuin en openluchtzwembad kan genieten kan dit misschien wel een mooie prijs zijn, maar nu zeker niet.

Als we nog eens dit hotel gaan bezoeken dan zal dit afhangen van de prijs. Als het telkens boven de 100 euro is voor 1 nacht, gaan wij opteren voor een ander hotel.

We hebben een korte video gemaakt van de kamer.


?? A completely new hotel recently opened its doors near Disneyland Paris. The hotel is just next to Golf Disneyland Paris and the Marriott Village Resort that has been there for years.

To keep our knowledge of Disneyland Paris and the surrounding area up-to-date, we went to discover the new hotel.

We arrived at the hotel after a day at the Disney Parks. It was already dark because we also stayed to watch Disney Illuminations. I knew where the hotel was and could almost blindly drive to it, I thought. The hotel is very hard to find, especially in the dark. Because from the road, near the hotel, there is no sign to show the entrance. You have to drive up to the entrance of Marriott Village to see the entrance of StayCity on your right.

Kitchen / Keukentje. Tv in the kitchen instead of closer to the bed. Tv in de keuken ipv dichter bij het bed.

The entrance was completely dark and the parking on the street side was also not lit. After having parked the car, the search for the entrance and the hotel reception could begin. Here again there was no signage to show direction to the entrance. After searching in the dark for a while we finally found the entrance.

The arrival at the reception was quite a mess. On the left was a staff member at machines to do your own check-in. We had to enter our name on the touchscreen after which our reservation appeared on the screen, but according to the machine we still had to pay for our night while it was already paid from home before our departure. The staff member did not understand it and so we still had to go to the reception to check-in in the old fashion way.

Our night was already paid, but like all other hotels in the area, we still had to pay our “city tax”. Paying with a Maestro card was not possible because they were not accepted, luckily we had other cards with us. It went well with a Mastercard.

It was extremely noisy towards the elevators because the “Kids Zone” is just next to the elevators and there were children playing. Fortunately we could hear nothing on our floor.

In the corridors it was noticeable that black had been chosen as the color of the doors, a totally wrong choice as it turns out. Because in the entire corridor you could see fingers and hands on all doors, which gave a very dirty impression.

Once arrived in the room we saw it was very spacious, it was a corner room, so maybe it was larger than a regular room. There was a small kitchen in the room, a bathroom with toilet, a table with chairs, a bed, a wardrobe and two seats that can be converted into beds. We had two windows and also a view of the garden with swimming pool.

When we were just in the room we heard big fat flies that caused the necessary sound effects and we also saw a mosquito, so the first we did was catching insects with the pillows we could find on the bed. And while we did this, we also discovered hair on the bed. The first impression of the room was made and it was anything but good.

The rooms are bare and not cozy. The bed is big enough and especially very high, many people might be less able to handle it, especially older people. The bed is against the wall, though there is enough space in the room. Whoever sleeps on the side of the wall must be rather limber to get into the bed and hopefully not have to go to the toilet at night either.

We tested both the heating and the air conditioning and it worked well and was also easy to set. We did not find the WIFI password in the room and we were not informed of this when checking in. We had to go back to the reception to be able to use the WIFI in the room. The WIFI worked properly on the smartphone, we did not test how the WIFI speed was on a PC.

We had not booked breakfast and because it was quite late we also did not visit the restaurant or bar, but it was just next to the noisy Kids Zone.

Our experience at this new hotel was not super. But this was mainly due to the fact that the hotel has only just opened and that everything is not yet running smoothly. A plus at this hotel is definitely the outdoor swimming pool, something that few hotels in the area have. With the annual heat waves, this can certainly ensure pleasant cooling in the summer.

The night we booked was 100 euros without breakfast, and we found that in terms of price / quality certainly too high. In the summer period when you can also enjoy the garden and outdoor swimming pool, this may be a good price, but now certainly not.

If we are going to visit this hotel again this will depend on the price. If it is always over 100 euros for 1 night, we will opt for a different hotel.

We made a short video of the room.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com