Eén van de beste jaren voor de Disney Parken verandert in het slechtste jaar ooit

“Een gelukkig nieuwjaar en de beste wensen voor 2020”, dit waren traditioneel de eerste woorden van het nieuwe jaar. Voor de Disney Parken zou het wereldwijd een mooi jaar worden. Disneyland in California en Walt Disney World in Florida hebben nog maar net de wereldpers gehaald met hun nieuwe Star Wars uitbreidingen die dagelijks voor een grote opkomst zorgen, en in Walt Disney World werd begin dit jaar nog de allereerste Mickey Mouse attractie ooit geopend. Na jaren constructie en uitbreidingen is het Disney’s Hollywood Studios Park opnieuw up-to-date met nieuwe avonturen en klaar om duizenden bezoekers per dag te ontvangen. In Disneyland California werd, na enkele maanden zonder dagparade te zitten, nog een gloednieuwe parade voorgesteld “Magic Happens”. Verder was het uitkijken naar Tokyo Disney Resort voor de opening van het nieuwe Beauty and the Beast gedeelte die in de lente van 2020 de eerste gasten ging verwelkomen en ook kleinere uitbreidingen zoals een Big Hero 6 attractie.

PixieDust.be
Recent geopend Star Wars attracties in Disneyland & Walt Disney World / Recently opened Star Wars attractions at Disneyland & Walt Disney World

Disneyland Paris ging, in afwachting met de nieuwe attracties in het Walt Disney Studios Park, dit jaar nog even verder kunnen met herhalingen van succesvolle seizoenen zoals het Marvel seizoen en het immens populaire Lion King & Jungle Festival van vorig jaar. Ook de nieuwe Frozen toevoegingen konden extra gasten naar het Resort lokken. Deze lente ging Disneyland Paris nog een nieuwe attractie openen in het voormalige Disney Junior Live On Stage gebouw, deze nieuwe show “Dream Factory” met tal van Disney figuren zou een broodnodige boost geven aan het Walt Disney Studios park die wat bedrukt gaat onder de vele constructiewerken. Er waren ook enkele succesvolle events gepland, waaronder een uitverkocht event voor jaarpassen en een nieuw Run Disney event. In Hong Kong Disneyland werd de laatste hand gelegd aan een volledig nieuw kasteel waarmee het park bijna een nieuwe identiteit kreeg.

PixieDust.be
Nieuwe Magic Happens parade ging nog in première enkele weken voor sluiting van Disneyland / New Magic Happens parade premiered just weeks before closure of Disneyland

Alles zag er goed uit om volop van de magie te kunnen genieten waar ter wereld je ook een Disney park bezoekt, maar toen sloeg het noodlot toe. Een virus veroverde in een snel tempo de wereld waardoor die helemaal tot stilstand kwam. Een mooi jaar voor de Disney Parken, die de vruchten gingen plukken van de onlangs geopende attracties en andere grote investeringen, viel als een kaartenhuisje in elkaar. Ook heel wat uitbreidingen die momenteel nog in aanbouw zijn liggen volledig stil en is er niemand die weet wanneer die nu uiteindelijk gaan openen. Sowieso gaan alle uitbreidingen een enorme vertraging oplopen. En als we even de parken overlopen zijn er nog heel wat nieuwigheden op komst.

PixieDust.be
Shanghai Disneyland was the first Disney Resort that closed it doors / Shanghai Disneyland was het eerste Disney Resort dat zijn deuren sloot

In Disneyland California begon de constructie van Mickey’s Runaway Railway attractie en ging deze zomer het nieuwe Avengers Campus nog geopend worden. In Walt Disney World stond deze zomer de opening van de Ratatouille attractie in Epcot en het bijbehorende nieuwe gedeelte in het Franse Paviljoen in World Showcase gepland. Dichter bij huis hadden we deze zomer de opening gezien van Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel en was het vooral uitkijken naar de grote constructiewerken in het Walt Disney Studios Park waar ze eindelijk met volle kracht aan begonnen waren. Deze zomer stond ook nog de opening van een vernieuwde Studio Tram Tour op het programma.

PixieDust.be
Preview of the new animatronics to be used in the new Beauty and the Beast attractions in Tokyo Disneyland / Preview van de nieuwe animatronics voor de nieuwe Belle en de Beest attractie in Tokyo Disneyland.

Ook na de Corona-tijd zal het nog niet onmiddellijk hetzelfde zijn in de Disney Parken. Alles die vertraging heeft opgelopen zal maar stilaan terug op gang komen, openingsdata gaan uitgesteld worden..enz. Projecten waar nog niet aan begonnen was kunnen eventueel volledig annuleert worden of tijdelijk op pauze worden gezet. Verwacht wordt dat veel mensen nog schrik gaan hebben om te reizen of om naar plaatsen te gaan waar veel mensen samenkomen. En zo’n scenario doet mij vooral denken aan de periode na 9/11, waarbij het toerisme en luchtvaartmaatschappijen ook een enorme klap hadden gekregen omdat mensen door hun angst voor terrorisme liever hun reis of bezoek aan een Disney Park uitstelden. Toen waren de parken maar een korte tijd gesloten, maar hadden de gebeurtenissen een enorme impact op de bezoekersaantallen in Walt Disney World. Daardoor werd, bijvoorbeeld in Walt Disney World, het Pop Century Resort maar voor de helft afgewerkt. De andere gebouwen werden niet afgewerkt en hebben er jaren verlaten bijgestaan. Toen het uiteindelijk terug beter ging werden deze gebouwen, die eerst voor een tweede gedeelte van Pop Century Resort bedoeld waren, gebruikt voor Disney’s Animation Resort. Na 9/11 werd ook het waterpark Disney’s River Country, die toen seizoensgebonden open was, definitief gesloten.

PixieDust.be
Het verlaten “Legendary Years” hoofdgebouw van Pop Century Resort, nu deel van Disney’s Art of Animation Resort / The abandoned “Legendary Years” building of Pop Century Resort, now part of Disney’s Art of Animation Resort

Het zal dus spannend zijn om te zien wat er zal gebeuren na de Corona tijd. Hopelijk gaan de projecten die op pauze gaan gezet worden dan later opnieuw van start en eindigen ze niet voor altijd in de prullenmand. En zijn er bijvoorbeeld voor Disneyland Paris niet te veel besparingen, iets wat ze daar maar al te graag en te veel toepassen, op de uitbreidingen van het Walt Disney Studios Park.


?? “Happy New Year and best wishes for 2020”, these were traditionally the first words of the New Year. It would be a great year for the Disney Parks worldwide. Disneyland in California and Walt Disney World in Florida have only just hit the global press with their new Star Wars expansions attracting big crowds every day, and Walt Disney World opened its first-ever Mickey Mouse attraction earlier this year. After years of construction and expansions, Disney’s Hollywood Studios Park is once again up to date with new adventures and ready to receive thousands of visitors every day. In Disneyland California, after a few months without a day parade, a brand new parade premiered “Magic Happens”. In addition, we were looking forward to Tokyo Disney Resort for the opening of the new Beauty and the Beast area that would welcome the first guests in the spring of 2020, as well as smaller expansions such as a Big Hero 6 attraction.

PixieDust.be
Just weeks before the closure Disney’s Hollywood Studios opened new Mickey Mouse attraction in replica of the Chinese Theatre / Slechts weken voor de sluiting openende Disney’s Hollywood Studios een nieuwe Mickey Mouse attractie in replica van het Chinese Theater.

Disneyland Paris would see the retun of successful seasons such as the Marvel season and last year’s hugely popular Lion King & Jungle Festival, while waiting for the new rides at Walt Disney Studios Park. The new Frozen additions also attracted extra guests to the Resort. This spring Disneyland Paris would open a new attraction in the former Disney Junior Live On Stage building, this new show “Dream Factory” with numerous Disney characters would give a much needed boost to the Walt Disney Studios park which suffers from the many construction works. Some successful events were also planned, including a sold-out annual pass event and a new Run Disney event. In Hong Kong Disneyland, the finishing touches were made to a completely new castle that almost gave the park a new identity.

PixieDust.be
Dream Factory, nieuwe attractie gepland voor lente 2020 in het Walt Disney Studios Park, Disneyland Paris / Dream Factory, new attraction for Walt Disney Studios Park in Disneyland Paris planned to open in Spring 2020

Everything looked good to fully enjoy the magic wherever you visit a Disney park in the world, but then disaster struck. A virus quickly conquered the world and brought it to a complete stop. A great year for the Disney Parks, that would benefit from the recently opened attractions and other major investments, collapsed like a house of cards. Many expansions that are currently under construction are also completely shut down and nobody knows when they will eventually open. In any case, all expansions will experience a huge delay. And if we look to the parks, there are still many novelties on the way.

PixieDust.be
Construction of Avengers Campus at Disney’s California Adventure Park in Disneyland Resort (Photo Blog Mickey)

In Disneyland California, construction of Mickey’s Runaway Railway attraction began and the new Avengers Campus was due to open this summer. This summer, the opening of the Ratatouille attraction in Epcot and the associated new section in the French Pavilion in World Showcase were planned for Walt Disney World. Closer to home, we had seen the opening of Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel this summer and were looking forward to the major construction works in Walt Disney Studios Park that they had finally started at full speed. This summer the opening of a renewed Studio Tram Tour was also on the program.

PixieDust.be
Ratatouille at Epcot, Walt Disney World. Originally planned to open in Summer 2020.

Even after the Corona time, it will not be immediately the same in the Disney Parks. Everything that has been delayed will slowly get going again, opening dates will be postponed … etc. Projects that have not yet started can be completely canceled or temporarily paused. It is expected that many people will still be afraid to travel or to go to places where many people gather. And such a scenario reminds me mainly of the period after 9/11, where tourism and airlines had also been hit hard because people delayed their trip or visit to a Disney Park because of their fear of terrorism. Back then, the parks were closed for only a short time, but the events had a huge impact on visitor numbers at Walt Disney World. As a result, for example in Walt Disney World, the Pop Century Resort was only half finished. The other buildings were not finished and have been abandoned for years. When things eventually got better again, these buildings, which were first intended for a second part of Pop Century Resort, were used for Disney’s Animation Resort. After 9/11, Disney’s River Country water park, which was then open seasonally, was also closed permanently.

PixieDust.be
Het verlaten “Legendary Years” hoofdgebouw van Pop Century Resort, nu deel van Disney’s Art of Animation Resort / The abandoned “Legendary Years” building of Pop Century Resort, now part of Disney’s Art of Animation Resort

So it will be an anxiously wait to see what will happen after the Corona time. Hopefully the projects that will be put on pause will start again later and will not end up in the trash forever. And for Disneyland Paris, for example, hopefully not to much cost cutting measures, something they like to apply too much and too often, especially to the expansion of the Walt Disney Studios Park.Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com