Review: 30th Anniversary of Disneyland Paris

Use the translate function to translate this website to 9 different languages. Traduisez ce site en 9 langues différentes.

(NL)

Enkele weken geleden is de 30ste verjaardag van Disneyland Paris gestart. Disneyland Paris is nog niet echt 30 jaar, dat gebeurd pas op 12 april 2022. Maar de festiviteiten om die verjaardag in de kijker te zetten is nu reeds begonnen.

De 30ste verjaardag ziet er toch iets anders uit dan oorspronkelijk gepland

Na de 25ste verjaardag was het heel hard uitkijken naar de 30ste verjaardag. Maar helaas ziet de 30ste verjaardag er toch iets anders uit dan oorspronkelijk gepland. Door de 2 jaar durende pandemie en de daarbij horende finianciële uitdagingen werden veel plannen geschrapt en werden nieuwigheden die niets met de 30ste verjaardag te maken hebben inééns wel deel van de “celebration”.

Allereerst werd er door een financieel directeur van Disneyland Paris voor de pandemie nog bevestigd dat Disneyland Paris een nieuwe parade ging krijgen voor de 30ste verjaardag. Het is duidelijk dat dit plan werd geannuleerd en dat we verder moeten doen met Disney Stars On Parade. Al is het jammer dat ze daar geen kleine updates aan gegeven hebben ter compensatie: zoals nieuwe kostuums voor bepaalde floats of nieuwe muziek of een paar extra of andere Disney Characters. Al werd wel een oude prinsessen float toegevoegd, die eerder voor een cavalcade werd gebruikt tijdens de pandemie. Deze vervangen de koetsen waar de prinsessen samen met de prinsen inzaten.

Alhoewel het nooit bevestigd werd en de berichten hierover vaag waren, werd er ook verwacht dat er een opvolger voor het avondspektakel Disney Illuminations ging komen. Aangezien veel scènes van Disney Illuminations een beetje gedateerd en saai beginnen te worden zoals de scène van de live action versie van Beauty and the Beast of de scène van de Stars Wars film The Force Awakens een film uit 2015. Ter vervanging werd hier gekozen om een korte nieuwe pre-show te maken met drones genaamd Disney D-light.

Het is duidelijke dat deze verjaardag één van de minste verjaardagen is uit de geschiedenis van Disneyland Paris enkel de 10de verjaardag van Disneyland Paris in 2002 werd nog op een kleinere manier gevierd. Omdat toen het Walt Disney Studios Park zijn deuren opende werden alle marketing middelen ingezet om de aandacht op dit nieuwe park te zetten.

Decoraties doen denken aan de 25th verjaardag

Wat decoraties betrefd is het ook miniem gebleven, in Main Street USA is het karig met alleen wat decoratie aan de kiosk op Town Square die ons toch een beetje doet terugdenken aan de decoratie van de 25ste verjaardag en ook opnieuw medaillons aan de lantaarnpalen, ook dat hebben we al eerder gezien. Main Street station is opnieuw de plaats voor grote decoraties en opnieuw werd er gekozen om het kasteel er niet feestelijker te laten uitzien zoals ze wel in andere Disney Parken doen, denk maar aan de 50ste verjaardag van Walt Disney World, de verjaardagen van Disneyland en de 5de verjaardag van Hong Kong Disneyland. Met de 5de verjaardag werd het kasteel versierd en ook de met de 15de verjaardag werden er kaarsen met Disney figuren op het kasteel gezet. Persoonlijk vind ik het jammer dat ze dit niet gedaan hebben wat dit zorgt altijd voor wat extra sfeer tijdens zo’n “Anniversary” jaar.

Als je in Main Street USA loopt en niet naar de kiosk op Town Square kijkt is het eigenlijk amper te merken dat het de 30ste verjaardag is. Geen vlaggen of banners aan de gevels. Er zijn ook geen speciale meet & greets met Disney figuren die een feestelijke outfit dragen en ook zo de feestelijkheden wat extra dimensie geven. Ze hadden ook het transport in Main Street USA feestelijk kunnen aankleden zoals ze soms doen met Halloween en Kerst zodat het park één groot feest zou zijn. Ga je verder dan Main Street USA naar de andere landen van het park dan is de 30ste verjaardag helemaal niet te zien.

De extra nieuwe decoraties die er wel geplaatst werden zijn de Gardens of Wonder. Die zijn niet verkeerd, maar er is geen link met de 30ste verjaardag of andere items op het pogramma. Deze decoraties hadden evengoed deel kunnen uitmaken van een ‘Spring’ seizoen. Het had misschien wel leuk geweest deze te verspreiden rond het park om zo overal in het park iets te hebben in plaats van opnieuw alles op Central Plaza te zetten. Vooral de tuinen van Fantasyland hadden een mooie plaats geweest.

Nieuwe show “Dream…and Shine Brighter” als hoogtepunt

De enige grote nieuwigheid dat je momenteel in Disneyland Paris kan zien voor de 30ste verjaardag is de show “Dream…and Shine Brighter” op het plein voor het Kasteel. De show en de muziek vind ik persoonlijk zeer leuk. Een show mag nog zo leuk zijn, het is de muziek die een show maakt of kraakt en hier maakt het de show. De Disney medley die ze in het midden van de show spelen is subliem gemaakt en daar word je instant vrolijk van. Met deze show is ook Miguel uit Coco er voor de eerste keer bij in Disneyland Paris waardoor ook melodieën uit de film Coco in de medley voor de show werden verwerkt. Het is wel belangrijk dat je de show vanop Central Plaza kan bekijken, want op de straten rond het plein is er tijdens de show stop weinig te beleven.

Er komt nog meer met de opening van Avengers Campus deze zomer

Maar we hebben nog niet alles gezien voor de 30ste verjaardag, deze zomer opent het nieuwe Marvel gedeelte Avengers Campus in het Walt Disney Studios Park. Opmerkelijk dat dit nu deel geworden is van deze celebration want oorspronkelijk was dat niet zo.

Avengers Campus had eigenlijk de grote niewigheid moeten worden tijdens de zomer van 2021. Dit was ook het aangekondigde jaar dat we voor de eerste keer iets van de uitbreidingen van het Walt Disney Studios Park gingen kunnen beleven. Disney Junior Dream Factory een de nieuwe Cars Tram Tour gingen dan weer het programma van 2020 moeten vullen, maar dit werd allemaal met een jaar opgeschoven waardoor Avengers Campus inééns de grote nieuwigheid werd van de 30ste verjaardag. Daardoor werd het programma van 30ste verjaardag gemaakt en konden ze andere dingen zoals een nieuwe parade schrappen.

Alhoewel Disneyland Paris nog bijna niets zegt over Avengers Campus zal het toch binnen een aantal maanden geopend worden. Momenteel communiceert Disneyland Paris daar nog niet veel over omdat ze willen dat de bezoekers hun verblijf niet uitstellen en ook nu naar het Resort komen. (een bekende strategie in Disneyland Paris).

Als je op die manier de kleine nieuwigheden in het Disneyland Park en de opening van nieuwe attracties in het Walt Disney Studios Park samen ziet is het toch nog een behoorlijk goed jaar voor Disneyland Paris. Het is immers geleden van de Ratatouille attractie in 2014 dat Disneyland Paris nog eens een nieuwe attractie kreeg. Voor de grootste en meest populaire toeristische bestemming van Europa is 8 jaar wachten op een nieuwe attractie toch wel te lang.

Ook bij de 15de verjaardag werden er nieuwe attracties in het programma opgenomen. Tijdens de verlenging van de 15de verjaardag werd toen de Tower of Terror en Toon Studios geopend met attracties zoals Crush’s Coaster en Cars Race Rally.(ENG)

A few weeks ago, the 30th anniversary of Disneyland Paris started. Disneyland Paris is not really 30 years old yet, that will only happen on April 12, 2022. But the festivities to put that birthday in the spotlight has already started.

The 30th anniversary of Disneyland Paris looks a little different than originally planned

After the 25th anniversary we all looked forward to the 30th anniversary. But unfortunately the 30th anniversary looks a little different than originally planned. Due to the 2-year pandemic and the accompanying financial challenges, many plans were scrapped and novelties that had nothing to do with the 30th anniversary suddenly became part of the “celebration”.

First of all, it was confirmed by a Disneyland Paris financial director before the pandemie that Disneyland Paris was going to get a new parade for the 30th anniversary. Obviously this plan was canceled and we need to move on with Disney Stars On Parade. Although it is a pity that they have not made small updates to compensate: such as new costumes for certain floats or new music or a few extra or different Disney Characters. An old princess float was added, though, which was previously used for a cavalcade during the pandemic. These replace the carriages in which the princesses and the princes sat.

Although it was never confirmed and the reports about it were vague, it was also expected that a successor to the evening spectacle Disney Illuminations would come. Since many scenes from Disney Illuminations are starting to get a bit dated and boring like the scene from the live action version of Beauty and the Beast or the scene from the Stars Wars movie The Force Awakens a movie from 2015. As a replacement, they choose to make a short new pre-show with drones called Disney D-light.

It is clear that this anniversary is one of the least in the history of Disneyland Paris, only the 10th anniversary of Disneyland Paris in 2002 was celebrated in a smaller way. Because when the Walt Disney Studios Park opened its doors, all marketing resources were used to draw attention to this new park.

Decorations are reminiscent of the 25th anniversary

As far as decorations are concerned, it has also remained minimal, in Main Street USA it is sparse with only some decoration at the kiosk on Town Square that reminds us a bit of the decorations of the 25th anniversary and again medallions on the lampposts too. When have we seen that before? Main Street station is again the place for big decorations and again it was decided not to make the castle look more festive like they do in other Disney Parks, just think of the 50th anniversary of Walt Disney World, the birthdays of Disneyland and the 5th anniversary of Hong Kong Disneyland. The castle in Disneyland Paris was decorated for the 5th anniversary and candles with Disney characters were also placed on the castle for the 15th anniversary. Personally I think it’s a shame that they didn’t do this as this always provides some extra atmosphere during such an “Anniversary” year.

If you’re walking down Main Street USA and not looking at the kiosk in Town Square, it’s barely noticeable that it’s the 30th anniversary. No flags or banners on the facades. There are also no special meet & greets with Disney characters who wear a festive outfit and thus give the festivities an extra dimension. They could also have dressed the transport in Main Street USA as festive as they sometimes do at Halloween and Christmas so that the park would be one big party. If you go beyond Main Street USA to the other countries of the park, the 30th anniversary cannot be seen at all.

The extra new decorations that were placed there are the Gardens of Wonder. Those aren’t wrong, but there’s no link to the 30th anniversary or any other items on the program. These decorations could just as well have been part of a ‘Spring’ season. It might have been nice to spread these around the park to have something all over the park instead of putting everything in Central Plaza again. Especially the gardens of Fantasyland would have been a beautiful place.

New show “Dream…and Shine Brighter” as highlight

The only big novelty that you can currently see in Disneyland Paris for the 30th anniversary is the show “Dream…and Shine Brighter” on the square in front of the Castle. I personally like the show and the music very much. No matter how much fun a show is, it’s the music that makes or breaks a show and here it makes the show. The Disney medley they play in the middle of the show is sublimely made and that immediately makes you happy. With this show Miguel from Coco is also present for the first time at Disneyland Paris, so melodies from the film Coco were also incorporated into the medley for the show. It is important that you can watch the show from Central Plaza, because there is little to do on the streets around the square during the show stop.

More is coming with opening of Avengers Campus this summer

But we haven’t seen everything for the 30th anniversary yet, this summer the new Marvel section Avengers Campus will open in Walt Disney Studios Park. It is remarkable that this has now become part of this celebration because it was not originally to be so.

Avengers Campus should have been the big new thing during the summer of 2021. This was also the announced year that we would be able to experience some of the expansions of the Walt Disney Studios Park for the first time. Disney Junior Dream Factory and the new Cars Tram Tour were going to have to fill the program for 2020, but this was all postponed by a year, making Avengers Campus suddenly the big novelty of the 30th anniversary. As a result, the 30th anniversary program was made and they were able to cut other things like a new parade.

Although Disneyland Paris says almost nothing about Avengers Campus yet, it will be opened within a few months. At the moment, Disneyland Paris does not communicate much about this because they want the visitors not to postpone their stay and come to the Resort now. (a well-known strategy in Disneyland Paris).

If you see the small novelties in the Disneyland Park and the delayed opening of new attractions in the Walt Disney Studios Park together, it is still a pretty good year for Disneyland Paris. After all, it has been since the Ratatouille attraction in 2014 that Disneyland Paris got a new attraction. For the largest and most popular tourist destination in Europe, waiting 8 years for a new attraction is too long.

New attractions were also included in the program for the 15th anniversary. During the extension of the 15th anniversary, the Tower of Terror and Toon Studios opened with attractions such as Crush’s Coaster and Cars Race Rally.

Geef een antwoord

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com