Frozen 2 An Enchanting Journey Show in Disneyland Park

Dit weekend is Frozen 2: An Enchanting Journey gestart in het Disneyland Park. Deze nieuwe show in het midden van het park maakt deel uit van het Frozen Experience seizoen die voor enkele maanden in Disneyland Paris te zien is.


De show kende zaterdag zijn première. De meningen van de fans waren verdeeld, de ene vond het saai en de andere vond het leuk door het Frozen thema. Ook de vergelijking met de Jungle Book Jive werd gemaakt van afgelopen zomer en dan was deze show natuurlijk een stuk minder.

PixieDust.be


De cavalcade met slechts één wagen komt vanuit Fantasyland richting Central Plaza voor het Kasteel. Daarna doet de wagen een toertje rond het plein om te stoppen bij de ingang van Discoveryland. Daar stappen Anna & Elsa van de wagen en gaan ze samen met Kristof het plein op. Omringt van enkele dansers met vlaggen lopen ze elk podium even op om te zwaaien.

De paradewagen is groots en mooi, al ontbreekt het wat aan kleur. De kostuums van de dansers zijn op zijn minst speciaal te noemen, zeker deze van de heren. De grote afwezige is echter Olaf. De grote ster van Frozen wordt hier vertegenwoordig door een niet bewegende pop op de paradewagen, een pop die trouwens doet denken aan de Frozen float van Disney Magic On Parade. Ook al is Olaf te ontmoeten in het Walt Disney Studios Park, het had toch wel leuk geweest om ook hier Olaf te zien tijdens deze Frozen show aangezien er maar 3 echte characters uit de film aanwezig zijn. Ook Sven kan je zien, die zit achterop de paradewagen.

Het grootste nadeel van de hele show is ongetwijfeld de zichtbaarheid. Het hele Frozen seizoen, draait vooral rond die ene show op Central Plaza, daarom willen natuurlijk ook veel mensen die zien. Doordat er geen mensen toegelaten worden op het midden van Central Plaza zoals bij de Jungle Book Jive of tijdens Halloween moet iedereen rond het plein blijven staan, ver weg van de actie in het midden en soms met een geblokkeerd zicht door de 4 kleine podia die op Central Plaza staan. Het doet denken aan de shows die tijdens Jaarpasevents gehouden worden, ook die hebben diezelfde slechte zichtbaarheid.

 

Onze suggesties:

  1. Gebruik hetzelfde concept van Jungle Book Jive & Halloween en laat de gasten op Central Plaza en alle dansers op de podia, zo zitten de gasten midden in de actie en zien ze niet alles van ver weg.
  2. Olaf moet in de show. Olaf is een moeilijk character om ver te stappen of te bewegen, gebruik daarom de Frozen koets van enkele jaren terug tijdens de cavalcade.

PixieDust.be

?? Frozen 2: An Enchanting Journey started this weekend in Disneyland Park. This new show in the middle of the park is part of the Frozen Experience season that can be seen in Disneyland Paris for a few months.


The show had its premiere on Saturday. The opinions of the fans were divided, one thought it was boring and the other liked it because of the Frozen theme. Also the comparison with the Jungle Book Jive, from last summer, was made and then of course this show was a lot less.


The cavalcade with only one float comes from Fantasyland to Central Plaza in front of the Castle. Afterwards the float does a tour around the square to stop at the entrance to Discoveryland. There Anna & Elsa get off the float and go to the square with Kristof. Surrounded by a few dancers with flags, they walk on each stage to wave.

The parade float is big and beautiful, although it lacks some color. The costumes of the dancers can at least be called special, certainly those of the men. The big absentee, however, is Olaf. The big star of Frozen is represented here by a non-moving doll on the parade float, a doll reminiscent of the Frozen float of Disney Magic On Parade. Even though Olaf can be met at Walt Disney Studios Park, it would have been nice to see Olaf here during this Frozen show as there are only 3 real characters from the film. You can also see Sven, who is behind the parade float.

The biggest disadvantage of the entire show is undoubtedly the visibility. The entire Frozen season revolves around that one show at Central Plaza, which is why many people want to see it. Because no people are allowed in the middle of Central Plaza such as the Jungle Book Jive or during Halloween, everyone has to stand around the square, far away from the action in the middle and sometimes with a blocked view due to the 4 small stages on Central Plaza. It is reminiscent of the shows that are held during Annual Pass Events, which also have the same poor visibility.

Our suggestions:

  1. Use the same concept of Jungle Book Jive & Halloween and let the guests on Central Plaza and all the dancers on the stages, so the guests are right in the middle of the action and they don’t have to see everything from far away.
  2. Olaf must be in the show. Olaf is a difficult character to move and walk, so use the Frozen carriage from a few years ago during the cavalcade.

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com