Review: New Year’s Eve Party 2019-2020 at Disneyland Park

Intro

Dit jaar was het de derde editie van de New Year’s Eve Party in het Disneyland Park. Deze extra betalende avond werd 3 jaar geleden opgestart, daarvoor was oudejaarsavond in Disneyland Park gewoon inbegrepen in je dagticket of jaarpas. Vorig jaar zijn wij niet naar de New Year’s Eve Party in het Disneyland Park geweest, dus het was interssant om te kijken hoe de party intussen geëvolueerd is.

PixieDust.be

De aankomst

De aankomst was zoals het altijd zou moeten zijn, je bent in het park en je kan gewoon een polsbandje halen en in het park blijven net zoals bij de Halloween Party en niet zoals bij de Annual Pass Events waar je als gast uren onder het Disneyland Hotel moet kamperen om op tijd het park binnen te kunnen voor de start van het event.

De start

In het begin van de avond voelde het rustig aan, veel gasten waren echter nog op weg naar het park. Tijdens deze kalmte net voor de party officieel begon konden wij, op vertoon van ons polsbandje, zeer relaxt iets gaan eten in Videopolis. Daarna was het even wachten tot het eerste punt van het programma: de New Year’s Eve Parade.

PixieDust.be

New Year’s Eve Parade

Voor de New Year’s Eve Parade had ik grote verwachtingen, aangezien soortgelijke parades altijd de hoogtepunten zijn van zo’n party. Tijdens de allereerste editie van de New Year’s Eve Party was het de grootste parade ooit te zien in het Disneyland Park. Dit jaar was die opgesplitst in 2 parades. Ook al was er een leuke sfeer en muziek, de New Year’s Eve Parade was niet veel meer dan de dagelijkse “Disney Stars On Parade” met extra Disney Characters en enkele extra floats.

Countdown To Fun Street Parade

Wat later kregen we dan een tweede parade te zien, deze “Countdown To Fun Street Parade” bestond uit een hele reeks oude wagens uit de “Stars’n’Cars Parade” die ooit in het Walt Disney Studios Park te zien was. Deze parade vond ik persoonlijk leuker omdat er wagens waren die we al een tijdje niet gezien hadden, ook de keuze van Characters vond ik hier leuk maar de parade was enorm kort en duurde slechts 8 minuten.

Met de twee parades samen komen we dus aan een half uur, een stuk minder dan de grote parade tijdens de eerste editie van de New Year’s Eve Party. Het ontbrak vooral aan veel floats die er de vorige keer wel bij waren zoals die van de kerstparade, maar ook de “Spring/Easter”-trein, Lightning Mc Queen, meer Halloween floats en oudere wagens uit Magic On Parade waren er allemaal niet meer bij. En omdat ze de parades hadden beschreven als een overzicht van het voorbije jaar en een vooruitblik op het komende jaar, hadden wij stiekem gehoopt dat de nieuwe Frozen float er als preview ging bij geweest zijn.

Oogie Boogie

Met de twee parades en de tijd dat je telkens moet wachten op die parades vanop de eerste rij te zien hadden we nog net de tijd om snel even door het park te lopen en ook Oogie Boogie te ontmoeten. Deze ontmoeting hadden we met de Halloween Party niet gedaan omdat het uren wachten was. Tijdens de New Year’s Eve Party moest je echter een Lineberty reservatie maken, en dat was ons gelukt. Na slechts een paar minuten te moeten wachten hadden we onze foto met Oogie Boogie.

PixieDust.be

Geen originele shows

Verder waren er tijdens deze avond nog voorstellingen van Let’s Sing Christmas in Videopolis en de Princesses Waltz op Royal Castle Stage, dit zijn shows dat je ook tijdens het kerstseizoen dagelijks in het Disneyland Park kan zien en dus geen enkele meerwaarde zijn aan deze avond.

In Discoveryland was er verder nog een dance party te vinden met Stitch & Angel als DJ. In Frontierland had je dus Oogie Boogie en ook Woody met Bo Peep en het viel ons op dat er zowel in Adventureland als in Fantasyland, op een paar characters na, weinig te beleven viel. Merk op dat ook alle attracties in het Disneyland Park open waren, maar wij doen geen attracties die je iedere dag van het jaar kan doen tijdens een 99 euro event.

PixieDust.be

Daarna was het tijd om in de vrieskou reeds 45 min voor middernacht al een plaatsje te zoeken op Central Plaza voor het vuurwerk. Het vuurwerk was indrukwekkend, groots en perfect getimed op de bijbehorende muziek en projecties. Er waren stukken van Star Wars, Mary Poppins, The Lion King en voor het eerst in het Disneyland Park ook Marvel.

Na de jaarwissel was er nog een optreden van DJ Afrojack op Central Plaza. Voor ons is dat geen meerwaarde aan de avond, terwijl zo’n DJ waarschijnlijk toch een groot stuk van het budget van de avond opneemt, wij opteren om dit budget te gebruiken voor andere dingen die wel “Disney” zijn of eventueel een exclusieve show voor de avond te creëren.

PixieDust.be

De eindconclusie

We hadden zeker een leuke tijd tijdens de New Year’s Eve Party in het Disneyland Park. Van de parades hadden wij iets meer verwacht omdat die toch een stuk korter waren dan we gedacht hadden.

In November hebben wij twee keer naar Mickey’s Very Merry Christmas Party geweest in het Magic Kingdom van Walt Disney World en wat je daar krijgt voor ongeveer dezelfde prijs van de New Year’s Eve Party in Disneyland Paris is toch nog wat héél anders. Tijdens die party in Disney World krijg je een exclusieve parade te zien en fantastische shows die speciaal voor deze party gemaakt werken, je krijgt ook gratis koekjes en drankjes, sommige attracties hadden een tijdelijke overlay….enz.

Ook een ander event Disney FanDaze van in Disneyland Paris, in ongeveer dezelfde prijsklasse, had toch veel meer te bieden. Als wij dit vergelijken moeten we helaas concluderen dat de New Year’s Eve Party voor 99 euro zijn geld niet waard is. Dit is meer dan een gewoon dagticket en tijdens de dag kan je ook twee parades zien en kan je exact dezelfde twee shows van tijdens de New Year’s Eve Party bekijken…Dus waarvoor betaal je dan eigenlijk zoveel extra?

Wij gaan vooral als fan en voor onze fan media kanalen, voor de sfeer en om weg te zijn van thuis op zo’n avond. Maar dit gaan we waarschijnlijk niet ieder jaar doen, maar om de twee jaar. Hopelijk evolueert de party nog. Misschien moeten ze toch even kijken naar de voorbije Halloween Soirées waar er wel soms exclusieve entertainment was in Videopolis of Castle Stage en ook even terugkijken naar het beste event ooit: Disney Fandaze.


Intro

This year it was the third edition of the New Year’s Eve Party at Disneyland Park. This extra paying evening was started 3 years ago, before that New Year’s Eve in Disneyland Park was just included in your day ticket or annual pass. Last year we didn’t go to the New Year’s Eve Party at Disneyland Park, so it was interesting to see how the party has evolved in the meantime.

PixieDust.be

The arrival

The arrival was as it should always be, you are in the park and you can just get a wristband and stay in the park just like at the Halloween Party and not like at the Annual Pass Events where you spend hours under the Disneyland Hotel to be able to enter the park on time for the start of the event.

The start

It felt quiet at the beginning of the evening, but many guests were still on their way to the park. During this calmness just before the party officially started, we were able to eat something in Videopolis in very relaxed way on presentation of our wristband. After that we had wait a while until the first item of the program: the New Year’s Eve Parade.

New Year’s Eve Parade

I had great expectations for the New Year’s Eve Parade, since similar parades are always the highlights of such a party. During the very first edition of the New Year’s Eve Party, it was the largest parade ever to be seen at Disneyland Park. This year it was split into 2 parades. Even though there was a nice atmosphere and music, the New Year’s Eve Parade was not much more than the daily “Disney Stars On Parade” with extra Disney Characters and some extra floats.

PixieDust.be PixieDust.be

Countdown To Fun Street Parade

A little later we were shown a second parade, this “Countdown To Fun Street Parade” consisted of a whole series of old cars from the “Stars’n’Cars Parade” that was once on display at Walt Disney Studios Park. I personally liked this parade because there were cars that we hadn’t seen in a while, I also liked the choice of Characters here, but the parade was extremely short and only lasted 8 minutes.

With the two parades together we come at half an hour, a lot less than the big parade during the first edition of the New Year’s Eve Party. There was a lack of floats that were there last time, such as the Christmas parade, but also the “Spring / Easter” train, Lightning Mc Queen, more Halloween floats and older floats from Magic On Parade were no longer there.  And because they had described the parades as an overview of the past year and a preview of the coming year, we had secretly hoped that the new Frozen float would be added as a preview.

Oogie Boogie

With the two parades and the time that you always have to wait to see those parades from the first row, we just had time to quickly walk through the park and also meet Oogie Boogie. We didn’t do this meeting with the Halloween Party because it was hours of waiting. However, during the New Year’s Eve Party you had to make a Lineberty reservation, and we succeeded. After only a few minutes of waiting we had our photo with Oogie Boogie.

PixieDust.be

No original shows

There were also shows of Let’s Sing Christmas in Videopolis and the Princesses Waltz on Royal Castle Stage during this evening, these are shows that you can also see in the Disneyland Park every day during the Christmas season and are therefore no added value to this evening.

In Discoveryland there was also a dance party with Stitch & Angel as DJ. So in Frontierland you had Oogie Boogie and also Woody with Bo Peep and we noticed that there was little special to experience in both Adventureland and Fantasyland, except for a few characters. Note that also all attractions were open at the Disneyland Paris, but we don’t do attractions during a 99 euro event as you can to do this every day of the year.

After that it was time to find a place in the freezing cold already 45 minutes before midnight on Central Plaza for the fireworks. The fireworks were impressive, grand and perfectly timed to the accompanying music and projections. There were pieces from Star Wars, Mary Poppins, The Lion King and for the first time in Disneyland Park also Marvel.

After the New Year Countdown & fireworks there was a set by DJ Afrojack at Central Plaza. For us that is no added value to the evening, while such a DJ is probably taking a large part of the budget of the evening, we opt to use this budget for other things that are “Disney” or possibly an exclusive show for the evening.

PixieDust.be

The final conclusion

We certainly had a good time during the New Year’s Eve Party at the Disneyland Park. We expected a little more from the parades because they were a lot shorter than we thought.

In November we went to Mickey’s Very Merry Christmas Party twice in the Magic Kingdom of Walt Disney World and what you get there for about the same price of the New Year’s Eve Party in Disneyland Paris is a bit different. During that party at Disney World you get to see an exclusive parade and fantastic shows specially made for this party, you also get free cookies and drinks, some attractions had a temporary overlay …. etc.

Another event at Disneyland Paris Disney FanDaze, was about the same price range, had much more to offer. If we compare this, we unfortunately have to conclude that the New Year’s Eve Party for 99 euros is not worth the money. This is more than a regular day ticket and during the day you can also see two parades and you can watch exactly the same two shows from during the New Year’s Eve Party … So for what do you actually pay so much extra for?

We mainly go as a fan and for our fan media channels, for the atmosphere and to be away from home on such an evening. But we will probably not do this every year, but every two years. Hopefully the party will still evolving. Maybe they should take a look at the past Halloween Soirées where there was sometimes exclusive entertainment in Videopolis or Castle Stage and also look back to the best event ever: Disney Fandaze.

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com