Shanghai Disneyland will on May 11, 2020 (NL/ENG)


?? In minder dan een week gaat Shanghai Disneyland terug open. Shanghai Disneyland was het eerste Disney Park die gesloten werd door de uitbraak van COVID-19. Sinds maart was er al enige activiteit te vinden in het Shanghai Disney Resort, toen het Shanghai Disneyland Hotel en Disney Town opnieuw geopend werd, maar natuurlijk was het vooral wachten om het Disney themapark zelf.

Voor de opening van het park worden nieuwe verbeterde gezondheids- en veiligheidsmaatregelen toegepast.

Dit zijn de nieuwe maatregelen die in Shanghai Disneyland gaan worden toegepast. Hoogstwaarschijnlijk gaan heel veel van deze maatregelen ook bij de andere Disney Parken, zoals Disneyland Paris, worden toegepast als ook die terug hun deuren openen. Bob Iger liet al eerder weten Shanghai Disneyland als voorbeeld te nemen voor de andere parken.

PixieDust.be

  • Beperkte capaciteit met een geavanceerd reserverings- en toegangssysteem: gasten zijn verplicht om toegangskaarten te kopen die alleen geldig zijn op een geselecteerde datum en houders van een jaarpas moeten voor aankomst reserveren.
  • Gecontroleerde gastdichtheid: capaciteit wordt aanbevolen en beheerd in wachtrijen, restaurants, attracties en andere faciliteiten. Wachtrijen worden gestructureerd en attracties worden geladen om sociale afstand te bevorderen.
  • Vereiste gezondheids- en preventieprocedures van de overheid implementeren: dit omvat temperatuurscreening en het gebruik van de door de overheid uitgegeven Shanghai Health QR-code, een systeem voor het traceren van contacten en het systeem voor vroege detectie dat in China wordt gebruikt. Bovendien moeten gasten tijdens hun bezoek een masker dragen, behalve tijdens het dineren.
  • Verhoogde maatregelen voor ontsmetting en desinfectie: handontsmettingsmiddelen zijn beschikbaar bij wachtrij-ingangen en attractie-uitgangen. High-touch locaties, zoals attractiewagentjes, sturen, wachtrijleuningen en tourniquets zullen een verhoogde ontsmetting krijgen.
  • Training voor Cast Members: Cast Members krijgen training over procedures met de nadruk op contactloze gastinteractie, schoonmaak en sociale afstand en krijgen extra beschermingsmiddelen inclusief maskers.

Als Shanghai Disneyland terug zijn deuren opent gaan de meeste attracties geopend zijn, interactive attracties zoals speeltuinen voor kinderen blijven gesloten. Ook de entertainment zal niet onmiddellijk volledig opgestart worden, zo zal de parade & vuurwerkshow op een latere datum opnieuw opgestart worden. Disney Characters gaan in het park verschijnen op een nieuwe manier, maar interacties en dichte ontmoetingen met de figuren gaan er voorlopig niet meer zijn.

Waarschijnlijk zal na Shanghai Disney Resort, Hong Kong Disneyland Resort het volgende worden aangezien ook daar al de eerste voorbereidingen zijn begonnen bij de ingang van het park en ook het Hong Kong Disneyland onlangs opnieuw werd geopend.

PixieDust.be?? Shanghai Disneyland reopens in less than a week. Shanghai Disneyland was the first Disney Park to be closed by the outbreak of COVID-19. There has been some activity at the Shanghai Disney Resort since March, when the Shanghai Disneyland Hotel and Disney Town reopened, but of course it was waiting for the Disney theme park itself.

New improved health and safety measures are being applied when the park opens.

These are the new measures that will be applied in Shanghai Disneyland. Most likely these measures will be applied to the other Disney Parks, such as Disneyland Paris, if they also open their doors again. Bob Iger said earlier that he would use Shanghai Disneyland as an example for the other parks.

  • Limited and pulsed attendance with an advanced reservation and entry system: Guests are required to purchase admission tickets valid on a selected date only and Annual Pass holders must make a reservation prior to arrival.
  • Controlled guest density: Capacity will be recommended and managed in queues, restaurants, ride vehicles and other facilities. Queues will be structured and ride vehicles will be loaded to promote social distancing.
  • Implementing required government health and prevention procedures: This includes temperature screening and the use of the government-issued Shanghai Health QR code, a contact tracing and early detection system used in China. Additionally, guests must wear a mask during their visit, except when dining.
  • Increased sanitization and disinfection measures: Hand sanitizers will be available at queue entries and attraction exits. High-touch locations, such as ride vehicles, handlebars, queue railings and turnstiles will have increased sanitization.
  • Training for cast members: Cast members will receive training on procedures with an emphasis on contactless guest interaction, cleaning and social distancing and will receive additional protective equipment including masks.

When Shanghai Disneyland opens its doors again, most attractions will be open, interactive attractions such as children’s playgrounds will remain closed. Also the entertainment will not be fully started immediately, so the parade & fireworks show will be restarted at a later date. Disney Characters will appear in the park in a new way, but interactions and close encounters with the characters will no longer be there for the time being.

It is likely that after Shanghai Disney Resort, Hong Kong Disneyland Resort will be next, since the first preparations have already started there at the entrance of the park and the Hong Kong Disneyland has also recently reopened.Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com