Small changes for Annual Passes of Disneyland Paris ?? ??

?? Vandaag heeft Disneyland Paris laten weten dat er enkele wijzigen worden doorgevoerd voor Jaarpassen en dit vanaf 7 November 2018.

 • Door de prijsstijging van de gewone tickets, gaan ook de Privilege Tickets voor vrienden en familie van jaarpashouders de hoogte in:
  • Magic Plus Annual Pass: € 45 per ticket (max 10 tickets)
  • Infinity Annual Pass: € 39 per ticket (max 20 tickets)
  • Deze prijswijzigingen gelden voor Jaarpassen gekocht vanaf 7 November 2018, alle lopende jaarpassen kunnen nog van het vorig tarief genieten tot ze vervallen.
 • Toegang tot zwembaden in bepaalde Disney Hotels voor Jaarpas Infinity
  • De dagelijkse toegang tot de zwembaden in verlengd naar 6 uren ipv van 5,5 uren.
  • Om reservering makkelijker te maken is er gekozen voor 1 “window” met toegang van 8u00 tot 14u00.
  • Om meer mensen de kans te geven om van dit voordeel te genieten, werd het aantal toegelaten personen per slot verhoogd.
  • Vanaf Januari 2019, zal het zwembad van Disney’s Davy Crockett Ranch ook toegankelijk zijn voor Infinity Jaarpas als vervanging van de gesloten zwembaden van Disney’s Hotel New York & Disney’s Sequoia Lodge tijdens de renovatie. Een jaarpashouder mag ook telkens 1 persoon meenemen.

 

 • De speciale avondhappenings voor Jaarpassen komen terug in 2019. Ieder kwartaal zal er een event gehouden worden.
  • De thema’s voor deze gethematiseerde avonden werden geselecteerd uit de TOP 5 van enquêtes die werden gehouden.
  • Het eerst volgende Jaarpas event is de 90ste Verjaardag van Mickey op 6 December 2018, volgens Disneyland Paris is reeds 80% van de tickets verkocht.

 

 • VIP Annual Pass Infinity Locations:
  • De gereserveerde Infinity zone op Place des Stars zal beschikbaar zijn vanaf 10 november 2018 tot 6 januari 2019 voor Goofy’s Incredible Christmas en van 12 januari 2019 tot 17 maart 2019 voor Star Wars: A Galactic Celebration.

 

 • Parking Infinity
  • Momenteel worden er tests gedaan om te bepalen wat de beste capaciteitsverhoging is voor een uitbreiding binnenkort.

 

Jaarpassen worden deze winter niet verhoogd in prijs. Omdat dit zo specifiek vermeld staat, lijkt het erop dat die prijsstijging er volgend jaar wel komt. Zo’n prijsstijging zou dan samenvallen met het 2-jarig bestaan van het nieuwe gamma Jaarpassen waarbij de Infinity zijn intrede deed in 2017 bij de start van de 25ste Verjaardag.

Doordat er behoorlijk wat klachten zijn rond de voordelen voor Infinity Jaarpashouders, zoals de Infinity Parking die zeker tijdens weekends reeds van vroeg ’s morgens vol staat, probeert Disneyland Paris deze problemen nu snel op te lossen. Waarschijnlijk uit vrees dat te veel mensen geen Infinity meer gaan kopen, maar voor een goedkopere jaarpas zouden kiezen.


?? Today, Disneyland Paris announced that some changes will be made for Annual Passes from November 7th, 2018.

 • Due to the price increase of the regular tickets, the Privilege Tickets for friends and family of annual passes also increase:
  • Magic Plus Annual Pass: € 45 per ticket (max 10 tickets)
  • Infinity Annual Pass: € 39 per ticket (max 20 tickets)
   These price changes apply to Annual Passes purchased from November 7th, 2018. All current annual passes can still benefit from the previous rate until they expire.

 

 • Access to swimming pools at certain Disney Hotels for Infinity Annual Passes
  • The daily access to the swimming pools is extended to 6 hours instead of 5.5 hours.
  • To make reservations easier, there will be 1 “window” with access from 8h00 to 14h00.
   • In order to give more people the chance to enjoy this advantage, the number of admitted persons was increased after all.
   • Beginning in January 2019, Disney’s Davy Crockett Ranch will also be accessible to Infinity Passes as a replacement for the closed swimming pools at Disney’s Hotel New York and Disney’s Sequoia Lodge during the renovation. An annual pass holder may also bring 1 friend.
 • The special evening events for Annual Passes will return in 2019. An event will be held every quarter.
  • The themes for these themed nights were selected from the TOP 5 from surveys that were held.
  • The next Annual Pass event is the 90th Anniversary of Mickey on 6 December 2018, according to Disneyland Paris, 80% of the tickets have already been sold.

 

 • VIP Annual Pass Infinity Locations: The reserved Infinity zone on Place des Stars will be available from 10 November 2018 to 6 January 2019 for Goofy’s Incredible Christmas and from 12 January 2019 to 17 March 2019 for Star Wars: A Galactic Celebration.

 

 • Parking Infinity
  • Currently, tests are being done to determine the best capacity increase for an expansion soon.

Annual passes will not be increased in price this winter. Because this is so specifically stated, it seems that this price increase will come next year. Such a price increase would then coincide with the 2-year anniversary of the new range of Annual Passes where the Infinity made its appearance in 2017 at the start of the 25th Anniversary.

Because there are quite a few complaints about the advantages for Infinity Annual Pass holders, such as the Infinity Parking, which is already full early on weekends, Disneyland Paris is now trying to solve these problems quickly. Probably for fear that too many people will no longer buy Infinity, but would opt for a cheaper annual pass.

Geef een antwoord

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com