The reopening of Disneyland Paris: a difficult puzzle (NL/ENG)

?? Disneyland Paris is nu al meer dan twee maanden gesloten en dat wil de directie van het Resort zo snel mogelijk veranderen. Maar ze moet wachten op de goedkeuring van de Franse overheid, een datum is nog niet vastgesteld.

Terwijl Disneyland Paris moet toezien op de heropening van andere attractieparken zoals het Franse Puy de Fou, die zijn heropening aankondigde voor 11 juni, kan Disneyland Paris dit nog niet. Bepaalde attractieparken in Frankrijk liggen al in een groene zone, terwijl het Disney Park die zich in Marne-La-Vallée bevindt nog altijd in een rode zone zit en daarom nog gesloten blijft.

Op 11 mei werd de directie van Euro Disney gespot bij de ingang van het Disneyland Park, een teken dat de teams bezig zijn met een strategie voor de heropening. Vooral op sociale media werd al veel gespeculeerd over een eventuele heropeningsdatum of periode maar er is nog niets werd vastgesteld. De vakbonden zijn heel voorzichtig en voorspellen geen heropening voor midden juli.

Toch wilt Disneyland Paris zo snel mogelijk openen aangezien het hun grootste concurrenten wel de deuren ziet openen zoals Europa-Park in Duitsland die zijn deuren op 29 mei weer opent enkel voor Duitse gasten of Efteling in Nederland die reeds geopend is ook enkel voor gasten uit eigen land. Maar meer dan zijn concurrentie hangt Disneyland Paris ook sterk af van zijn internationale gasten.

Misschien enkel verder met het Disneyland Park zonder Walt Disney Studios Park

Euro Disney wacht dus reikhalzend uit naar eventuele nieuwe richtlijnen deze of volgende week van de Franse overheid om eventueel een heropeningsproces te kunnen opstarten. Aan heel wat verschillende scenario’s wordt momenteel gedacht zoals een beperkt aantal bezoekers, afstand in de attracties met maar één zitplaats of één wagentje op de twee bezet of zelfs een blijvende sluiting van het Walt Disney Studios Park en voorlopig enkel verder met het Disneyland Park, het vlaggenschip van het Resort. Op die manier zouden er ook geen problemen kunnen ontstaan met het hoppen tussen de twee parken en kunnen ook kosten bespaart worden aangezien er veel minder mensen naar Disneyland Paris willen of kunnen komen. Zeker in de huidige situatie waarin het voor gasten uit Spanje en het Verenigd Koninkrijk onmogelijk gemaakt werd naar Disneyland Paris te komen aangezien er een twee weken zelfquarantaine wordt opgelegd bij het oversteken van de grens. Zeker is dat Disneyland Paris alle maatregelen die door de overheid gevraagd worden zal toepassen om de gasten en de medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.

PixieDust.be
Walt Disney Studios Park

Disneyland Paris heeft ook zijn internationale gasten nodig

Het zal een hele klus zijn om zoveel mogelijk Cast Members terug aan het werk te zetten die nu in een gedeeltelijk werkloosheid verkeren. Ook voor de nieuwe manier van werken gaan de mensen opgeleid moeten worden wat enkele weken kan duren. En gaan er genoeg gasten komen om de kosten van het runnen van het Resort terug te verdienen, want het Resort openen maar met verlies draaien is ook nutteloos. Zolang de grenzen gesloten zijn kan Disneyland Paris alleen vertrouwen op de gasten uit eigen land of de rest van Frankrijk maar dit is echter te weinig. Er komen veel internationale gasten uit Spanje, Italië, Duitsland, Engeland, België & Nederland. Het zijn die gasten die de grote hotels zoals Disney’s Newport Bay Club of het Disneyland Hotel bezetten, een belangrijke bron van inkomsten.


?? Disneyland Paris has been closed for more than two months now and that is what the management of the Resort wants to change as soon as possible. But she has to wait for the approval of the French government, a date has not yet been set.

While Disneyland Paris has to oversee the reopening of other theme parks such as the French Puy de Fou, which announced its reopening before June 11, Disneyland Paris cannot do this yet. Certain theme parks in France are already in a green zone, while the Disney Park in Marne-La-Vallée is still in a red zone and therefore remains closed.

On May 11, the management of Euro Disney was spotted at the entrance to Disneyland Park, a sign that the teams are working on a strategy for the reopening. Especially on social media there has been much speculation about a possible reopening date or period, but nothing has yet been determined. The unions are very careful and do not predict a reopening for mid-July.

However, Disneyland Paris wants to open as soon as possible since it sees their biggest competitors open the doors, such as Europa-Park in Germany that opens its doors on May 29 only for German guests or Efteling in the Netherlands that is already open also only for guests from their own country. But more than its competition, Disneyland Paris also depends heavily on its international guests.

PixieDust.be
Puy du Fou

Maybe only continue with Disneyland Park without Walt Disney Studios Park

Euro Disney is therefore eagerly awaiting any new guidelines from the French government this or next week in order to start a reopening process. Many different scenarios are currently being considered, such as a limited number of visitors, distance in the attractions with only one seat or one car of two occupied or even a closure of the Walt Disney Studios Park and for the time being only further with the Disneyland Park, the flagship of the Resort. That way, there would also be no problems with hopping between the two parks and costs can be saved as far fewer people want or can come to Disneyland Paris. Especially in the current situation in which it was made impossible for guests from Spain and the United Kingdom to come to Disneyland Paris because a two-week self-quarantine is imposed when crossing the border. It is certain that Disneyland Paris will apply all measures requested by the government to protect the guests and employees as well as possible.

Disneyland Paris also needs its international guests

It will be a daunting task to get as many Cast Members back to work as possible who are now in partial unemployment. People will also have to be trained for the new way of working, which may take several weeks. And will there be enough guests to recoup the cost of running the Resort, because opening the Resort but running at a loss is useless. As long as the borders are closed, Disneyland Paris can only rely on guests from their own country or the rest of France, but this is not enough. Many international guests come from Spain, Italy, Germany, England, Belgium & the Netherlands. It is those guests who occupy the major hotels such as Disney’s Newport Bay Club or the Disneyland Hotel, an important source of income.

Geef een antwoord

Translate this website to 9 different languages
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com